O czasopiśmie

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna jest czasopismem ukazującym się kwartalnie od 1996 roku. Stanowi kontynuację wydawanego przez COBRABiD od 1975 roku biuletynu o aparaturze naukowej.

 

Do 2014r. werją pierwotną czasopisma była wersja drukowana - ISSN 1426-9600, natomiast od 2015r. wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2392-1765.

 

Tematyka publikowanych artykułów naukowych,  oryginalnych i przeglądowych, związana jest z techniką, chemią, fizyką i elektroniką, biologią, rolnictwem, oraz z każdą inną dziedziną wiedzy, w której stosuje się do badań różnego rodzaju urządzenia i przyrządy. Czasopismo prezentuje również rezultaty prac prowadzonych w Centralnym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o.

 

Przegląd treści zawartych w poszczególnych numerach ABiD wskazuje na interdyscyplinarność czasopisma. Przedstawiane urządzenia i wyniki innowacyjnych badań realizowanych przez zespoły badawcze z uczelni i instytutów, mogą służyć nie tylko nauce, ale też gospodarce.

 

Publikowane artykuły zapoznają czytelników z nowymi rozwiązaniami w zakresie konstrukcji aparatury oraz jej wykorzystania np.: do analizy chemicznej, pomiarów wielkości fizycznych i fizykochemicznych. Opisywane zagadnienia, problemy i zjawiska obejmują m. in. badanie i produkcję żywności, technologię chemiczną, chromatografię, spektroskopię, biochemię, mikrobiologię, inżynierię środowiska.

 

Manuskrypty przyjmowane są w języku polskim lub w języku angielskim - z preferencją dla języka angielskiego. Wszystkie prace podlegają recenzji.

 

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą naukowcy z Polski i z zagranicy, którzy służą radą i doświadczeniem. Jednocześnie mogą wpływać na propagowanie czasopisma w swoich krajach.

 

W celu zapobiegania nierzetelności w sferze nauki wprowadzono obowiązek nadsyłania przez autorów oświadczeń o oryginalności prac, wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji, źródłach jej finansowania, braku konfliktu interesów i przeniesieniu majątkowych praw autorskich.

 

ABiD jest indeksowany w bazach: Index Copernicus oraz BazTech.

 

9 grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jaką można otrzymać za publikację w danym tytule. W wyniku przeprowadzonej oceny, za publikację w kwartalniku Aparatura Badawcza i Dydaktyczna przyznawanych jest:

10 PUNKTÓW (WYKAZ CZASOPISM MNiSW, CZĘŚĆ B, poz. 173).


Czasopismo finansowane w ramach umowy nr 528/P-DUNdem/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę