Dla Recenzentów


ZASADY RECENZOWANIA


Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch recenzentów. W miarę możliwości, jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej. Praca jest wysyłana do recenzentów bez ujawniania nazwisk autorów a autorom nie są ujawniane nazwiska recenzentów; w pozostałych przypadkach recenzent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesów między nim a autorami.  Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Praca jest kwalifikowana po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. Jeżeli pierwotne recenzje lub jedna z nich nie są pozytywne, praca może być przekazana autorom do poprawy i wówczas powtórnie podlega recenzji.

 

Formularz recenzji (.doc) 

Pismo do recenzentów (.pdf)