Autorzy


1. ZAKRES TEMATYCZNY I WERSJA PIERWOTNA CZASOPISMA


W czasopiśmie Aparatura Badawcza i Dydaktyczna publikowane są prace naukowe – oryginalne i przeglądowe. Dotyczą konstrukcji aparatury, jej właściwości oraz zastosowania w laboratoriach badawczych, w tym przemysłowych i dydaktycznych. Zagadnienia i problemy poruszane w wydawnictwie obejmują różne dziedziny nauki i wiedzy a łączy je wspólna cecha polegająca na tym, że do badań wykorzystuje się aparaturę umożliwiającą charakteryzowanie różnych właściwości materii oraz organizmów żywych.  

Od 2015 roku czasopismo jest wydawane tylko w wersji elektronicznej. Tym samym jest to wersja pierwotna czasopisma z publikacjami w języku polskim lub w języku angielskim - z preferencją dla języka angielskiego.

 

2. PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU DO PUBLIKACJI


2. 1 Informacje podstawowe:


- Autorzy są proszeni o przysłanie publikacji na adres: abid@cobrabid.pl

- należy  podać informację zawierającą imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Autora, z którym redakcja będzie kontaktowała się w sprawie artykułu,

- przyjmowane są publikacje zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim - z preferencją dla języka angielskiego.

 

2.2. Wymagania techniczne (wersja w języku polskim):


- edytor tekstu, czcionka

Tekst artykułu należy przygotować, stosując edytor MS Word. Tekst powinien być napisany z wyrównaniem obustronnym, czcionką Calibrii lub Arial, o wysokości 12 pkt., z podwójnym odstępem między wierszami. Marginesy powinny wynosić po 2,5 cm. Czcionkę Calibrii (bądź Arial) trzeba stosować także przy tworzeniu tabel, wzorów i opisywaniu rysunków (osie odciętych i rzędnych, legenda, itd.).

- strona tytułowa

W następującej kolejności należy centralnie zamieścić:

*tytuł artykułu,

*imię i nazwisko autora/autorów,

*nazwę instytucji, w której zatrudniony jest autor/autorzy,

*do 5 słów kluczowych charakteryzujących treść pracy,

*śródtytuł STRESZCZENIE  i tekst streszczenia,

Tekst streszczenia powinien zawierać do 250 słów.

*tytuł artykułu w języku angielskim,

* do 5 słów kluczowych w języku angielskim charakteryzujących treść pracy,

* śródtytuł ABSTRACT i tekst streszczenia artykułu w języku angielskim.

- struktura artykułu

W oryginalnych artykułach naukowych wprowadza się jednolite nazewnictwo sekcji: wstęp, część doświadczalna, wyniki i ich  dyskusja, wnioski.

- rysunki

Wykresy, fotografie, rysunki nazywa się Rysunkami i numeruje kolejno, podając pod spodem nazwę rysunku i opis oznaczeń. Rysunki, niezależnie od umieszczenia ich w tekście publikacji, należy dołączyć osobno w formie plików. Pożądane są pliki  graficzne przygotowane w maksymalnie dużej rozdzielczości, optymalnie 300 piks/cal, wykonane w formacie: CDR, TIFF, JPG, BMP lub EPS.

- tabele

Tabele opatrzone kolejnym numerem (z tytułem nad tabelą), niezależnie od umieszczenia ich w tekście publikacji, należy dołączyć w osobnych plikach.

- wzory

Wzory należy pisać centralnie na stronie i oznaczać kolejnymi liczbami w nawiasach okrągłych, po prawej stronie, z wyrównaniem do prawego marginesu.

- literatura

Spis cytowanej literatury numeruje się zgodnie z kolejnością jej cytowania w tekście.

Zapis powinien być następujący:

[1] książki – nazwisko i inicjały imion autora/autorów, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, numery stron od-do,

[2] artykuły w czasopismach – nazwisko i inicjały imion autora/autorów, tytuł artykułu,  skrót tytułu czasopisma, nr tomu, rok publikacji w nawiasie, ewentualnie nr zeszytu, numery stron od-do,

[3] konferencje - nazwisko i inicjały imion autora/autorów, tytuł referatu lub komunikatu, nazwa konferencji lub materiałów konferencyjnych, miejsce konferencji, miesiąc, rok, numery stron od-do.

 

Całkowita objętość artykułu, łącznie z rysunkami, tabelami i spisem literatury nie powinna przekroczyć 15 stron. Autorów obowiązuje korekta autorska, którą należy odsyłać do Redakcji w terminie 5 dni.

 

2.3. Wymagania techniczne (wersja w języku angielskim)


W wersji angielskiej należy zastosować te same wymagania co w wersji polskiej. Obowiązuje zamieszczenie tytułu, słów kluczowych i streszczenia w języku polskim.

 

3. WYMAGANIA FORMALNE


- koszty publikacji

Autorzy ponoszą koszty publikacji swoich artykułów w wysokości 150,00 zł (netto). Faktury będą wystawiane po przyjęciu  artykułu do druku.

- oświadczenie

Autorzy są zobowiązani do przysłania oświadczenia, w którym ma się znaleźć stwierdzenie, że przeznaczony do druku artykuł nie został wysłany do redakcji innego czasopisma i nie jest powtórzeniem innej pracy lub części pracy wcześniej opublikowanej. Oświadczenie musi zawierać również przeniesienie praw autorskich oraz informację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Redakcja zastrzega sobie prawo kontroli składanych oświadczeń.

Dodatkowo, w celu zapobiegania występowaniu przypadków nieuczciwości i nierzetelności naukowej (ghostwriting i quest authorship) redakcja prosi o nadsyłanie wraz z publikacją informacji dotyczących:

- wkładu wszystkich współautorów w powstanie publikacji,

- źródeł finansowania publikacji.

Oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich autorów i przesłane z tekstem pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami redakcja będzie dokumentować przejawy łamania i naruszania zasad etyki istniejących w nauce.

 

Wzór oświadczenia (.doc)    Dane do faktury (.doc)