Autorzy


1. ZAKRES TEMATYCZNY I WERSJA PIERWOTNA CZASOPISMA


W czasopiśmie Aparatura Badawcza i Dydaktyczna publikowane są prace naukowe – oryginalne i przeglądowe. Dotyczą konstrukcji aparatury, jej właściwości oraz zastosowania w laboratoriach badawczych, w tym przemysłowych i dydaktycznych. Zagadnienia i problemy poruszane w wydawnictwie obejmują różne dziedziny nauki i wiedzy a łączy je wspólna cecha polegająca na tym, że do badań wykorzystuje się aparaturę umożliwiającą charakteryzowanie różnych właściwości materii oraz organizmów żywych.  

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna, która będzie publikowana zarówno w języku polskim jak i angielskim.

 

2. PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁU DO PUBLIKACJI


2. 1 Informacje podstawowe:


- Autorzy są proszeni o przysłanie publikacji na adres: abid@cobrabid.pl

- należy  podać informację zawierającą imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Autora, z którym redakcja będzie kontaktowała się w sprawie artykułu,

- przyjmowane są artykuły w języku angielskim i w języku polskim. Po pozytywnie zakończonym procesie recenzowania i przyjęciu  artykułu do publikacji jego ostateczna wersja powinna być przygotowana w obu językach.

W przypadku nadesłania artykułu tylko w języku polskim redakcja dokona tłumaczenia na język angielski.

 

2.2. Wymagania techniczne (wersja w języku polskim):


- edytor tekstu, czcionka

Tekst artykułu należy przygotować, stosując edytor MS Word. Tekst powinien być napisany z wyrównaniem obustronnym, czcionką Calibrii lub Arial, o wysokości 12 pkt., z podwójnym odstępem między wierszami. Marginesy powinny wynosić po 2,5 cm. Czcionkę Calibrii (bądź Arial) trzeba stosować także przy tworzeniu tabel, wzorów i opisywaniu rysunków (osie odciętych i rzędnych, legenda, itd.).

- strona tytułowa

W następującej kolejności należy centralnie zamieścić:

*tytuł artykułu,

*imię i nazwisko autora/autorów,

*nazwę instytucji, w której zatrudniony jest autor/autorzy,

*do 5 słów kluczowych charakteryzujących treść pracy,

*śródtytuł STRESZCZENIE  i tekst streszczenia,

Tekst streszczenia powinien zawierać do 250 słów.

*tytuł artykułu w języku angielskim,

* do 5 słów kluczowych w języku angielskim charakteryzujących treść pracy,

* śródtytuł ABSTRACT i tekst streszczenia artykułu w języku angielskim.

- struktura artykułu

W oryginalnych artykułach naukowych wprowadza się jednolite nazewnictwo sekcji: wstęp, część doświadczalna, wyniki i ich  dyskusja, wnioski.

- rysunki

Wykresy, fotografie, rysunki nazywa się Rysunkami i numeruje kolejno, podając pod spodem nazwę rysunku i opis oznaczeń. Rysunki, niezależnie od umieszczenia ich w tekście publikacji, należy dołączyć osobno w formie plików. Pożądane są pliki  graficzne przygotowane w maksymalnie dużej rozdzielczości, optymalnie 300 piks/cal, wykonane w formacie: CDR, TIFF, JPG, BMP lub EPS.

- tabele

Tabele opatrzone kolejnym numerem (z tytułem nad tabelą), niezależnie od umieszczenia ich w tekście publikacji, należy dołączyć w osobnych plikach.

- wzory

Wzory należy pisać centralnie na stronie i oznaczać kolejnymi liczbami w nawiasach okrągłych, po prawej stronie, z wyrównaniem do prawego marginesu.

- literatura

Spis cytowanej literatury numeruje się zgodnie z kolejnością jej cytowania w tekście.

Zapis powinien być następujący:

[1] książki – nazwisko i inicjały imion autora/autorów, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, numery stron od-do,

[2] artykuły w czasopismach – nazwisko i inicjały imion autora/autorów, tytuł artykułu,  skrót tytułu czasopisma, nr tomu, rok publikacji w nawiasie, ewentualnie nr zeszytu, numery stron od-do,

[3] konferencje - nazwisko i inicjały imion autora/autorów, tytuł referatu lub komunikatu, nazwa konferencji lub materiałów konferencyjnych, miejsce konferencji, miesiąc, rok, numery stron od-do.

 

Całkowita objętość artykułu, łącznie z rysunkami, tabelami i spisem literatury nie powinna przekroczyć 15 stron. Autorów obowiązuje korekta autorska, którą należy odsyłać do Redakcji w terminie 5 dni.

 

3. WYMAGANIA FORMALNE


- koszty publikacji

Autorzy ponoszą koszty publikacji swoich artykułów w wysokości 200,00 zł (netto). Faktury będą wystawiane po przyjęciu  artykułu do druku.

- oświadczenie

Autorzy są zobowiązani do przysłania oświadczenia, w którym ma się znaleźć stwierdzenie, że przeznaczony do druku artykuł nie został wysłany do redakcji innego czasopisma i nie jest powtórzeniem innej pracy lub części pracy wcześniej opublikowanej. Oświadczenie musi zawierać również przeniesienie praw autorskich oraz informację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Redakcja zastrzega sobie prawo kontroli składanych oświadczeń.

Dodatkowo, w celu zapobiegania występowaniu przypadków nieuczciwości i nierzetelności naukowej (ghostwriting i quest authorship) redakcja prosi o nadsyłanie wraz z publikacją informacji dotyczących:

- wkładu wszystkich współautorów w powstanie publikacji,

- źródeł finansowania publikacji.

Oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich autorów i przesłane z tekstem pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami redakcja będzie dokumentować przejawy łamania i naruszania zasad etyki istniejących w nauce.

 

Wzór oświadczenia (.doc)    Dane do faktury (.doc)