Aktualności


Data publikacji: 07.01.2019

Szanowni Autorzy i Czytelnicy,

 

Kiedy w roku 2015 żegnałem się z Państwem nie przypuszczałem, że będę miał możliwość powrotu na stanowisko redaktora ABiD. A jednak mój powrót jest faktem. Odpowiedziałem pozytywnie na propozycję obecnego prezesa COBRABiD – prof. Joachima Osińskiego. Zgodziłem zająć się ponownie redagowaniem ABiD chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest to zadanie łatwe.

Oprócz spraw, które są zależne od Prezesa COBRABiD, bardzo ważne są sprawy, które zależą od Autorów i Czytelników ABiD. Te ostatnie sprawy są w istocie najważniejsze. Pismo nie może istnieć gdy nie ma czego drukować i gdy nie ma czytelników, którzy pismo czytają i uzyskaną w wyniku tego wiedzę wykorzystują w swojej pracy. Dlatego bardzo liczę na Państwa pomoc w zakresie publikowania swoich prac, czytania wydrukowanych artykułów i ich cytowania w pracach nie drukowanych w ABiD.

Podobnie jak wiele innych czasopism ABiD nie ma nadmiaru prac do druku. Przy tym niektórzy z Państwa mieli w ostatnim czasie złe doświadczenia związane z pracą redakcji. Chcemy to naprawić i skrócimy czas publikowania przysyłanych prac do wymaganego minimum.

Nasze czasopismo ma 10 punktów w wykazie czasopism MNiSW. Moim i Prezesa COBRABiD zamiarem jest co najmniej utrzymanie tej wartości punktowej w przyszłości. Mamy jednak nadzieję, że uda się tę punktację poprawić. Ma temu służyć publikowanie wszystkich prac w języku angielskim i umieszczenie czasopisma w większej liczbie baz niż dotychczas. W okresie przejściowym, obejmującym rok 2019 prace będą drukowane w języku polskim i angielskim a następnie tylko w języku angielskim. Prace przysyłane w języku polskim będą tłumaczone w redakcji na język angielski. W przyszłości będziemy prosili o przysyłanie tekstów angielskich.

Niewielka liczba egzemplarzy, oprócz postaci elektronicznej open access,  będzie drukowana w formie papierowej. Autorzy będą otrzymywali drukowany egzemplarz. Na życzenie będziemy udostępniali po kilka egzemplarzy w celu propagowania pisma, np. na konferencjach naukowych. 

Wydawanie czasopisma wiąże się ze znacznymi kosztami. Dlatego COBRABiD zmuszony jest utrzymać symboliczną opłatę w wysokości 200 zł za pracę przyjętą do druku.

Zapraszam wszystkich do współpracy i o postaranie się żeby nasze pismo mogło się dalej rozwijać. Redakcja i nowa Rada Redakcyjna będą w tym pomagały ale nie mają możliwości zastąpienia autorów i czytelników. Dlatego czy pismo będzie istniało i jakie ono będzie zależy od Was Drodzy Autorzy i Czytelnicy.

 

Redaktor Naczelny Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz


Data publikacji: 04.01.2018

Zapytanie ofertowe

na przygotowanie do publikacji wersji elektronicznej kwartalnika "Aparatura Badawcza i Dydaktyczna" w 2018 r. - 15.01.2018 upłynął termin składania ofert.

 


Data publikacji: 29.12.2016

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informujemy, że po dokonanej aktualnie ocenie czasopism naukowych, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w wydawanym przez COBRABiD kwartalniku "Aparatura Badawcza i Dydaktyczna" przyznawanych jest 10 punktów (poz. 173, część B wykazu czasopism).Data publikacji: 23.12.2015

Szanowni Czytelnicy, Autorzy i Członkowie Rady Redakcyjnej.


Niniejszy, czwarty w 2015r. numer Aparatury Badawczej i Dydaktycznej jest ostatnim, w którym pełnię funkcję redaktora naczelnego. Po dwudziestu latach kierowania przeze mnie redakcją ABiD od marca 2016 r. funkcję tę obejmie dr Andrzej Grzebielec. W ciągu tych lat COBRABiD z przedsiębiorstwa państwowego stał się spółką skarbu państwa. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zmiana redaktora naczelnego ABiD.


W ciągu swojego istnienia także ABiD się zmieniał i obecnie ma dobrą opinię wśród naukowców zajmujących się problemami związanymi głównie z zastosowaniem różnego rodzaju aparatury badawczej i dydaktycznej. Czasopismo początkowo miało znaczenie lokalne, było wydawane w formie papierowej i w języku polskim. Obecnie jest czasopismem internetowym, z nieograniczonym dostępem do publikacji, w którym prace publikowane są w języku polskim i angielskim. Autorami tych prac są, oprócz Polaków, także cudzoziemcy. Do Rady Redakcyjnej zaproszeni zostali znakomici uczeni z Polski i z zagranicy. Podejmowane działania miały pozytywny skutek w postaci rosnących parametrów oceny dokonywanej przez Index Copernicus International Journal Master List.


ABiD powstał z inicjatywy dyrektora COBRABiD, doc. Zdzisława Stefaniaka. Jego dzieło kontynuował prezes Piotr Baranowski a obecnie prezes Małgorzata Wyszyńska. Skład redakcji w tym czasie się zmieniał i jej sekretarzami byli kolejno: Bogdan Gołaj i Iza Górecka a obecnie jest Ireneusz Mizgalski. Bardzo dziękuję im za pracę, którą wykonali. Przyczyniła się ona do tego, że pismo ukazywało się bez opóźnień, na dobrym poziomie merytorycznym i wydawniczym. Spodziewam się, że będzie tak nadal i czasopismo będzie się rozwijało zyskując coraz większe znaczenie.


Zygfryd Witkiewicz

Data publikacji: 23.04.2015

Szanowni Autorzy i Czytelnicy.

 

Publikując drugi numer ABiD w 2015 roku chcę podzielić się z Państwem aktualnymi informacjami dotyczącymi naszego periodyku. Niniejszy numer jest drugim w historii ABiD, który jest publikowany tylko w postaci elektronicznej. Przechodzimy przy tym na publikowanie prac autorów polskich w języku polskim lub angielskim - z preferencją dla języka angielskiego. Jednocześnie wprowadzamy opłatę za część kosztów wydawniczych prac przyjętych do publikacji, w wysokości 150 zł. netto.

 

Wprowadzane zmiany mają na celu podniesienie znaczenia naszego wydawnictwa w Polsce i na świecie. Obserwujemy objawy wzrostu  zainteresowania pracami publikowanymi w ABiD. Wyraża się ono rosnącą liczbą wejść na stronę wydawnictwa i pobrań opublikowanych prac.

 

Zmiany w ABiD są częściowo spowodowane dużymi zmianami jakie w kierownictwie i w działaniu COBRABiD sp. z o.o. zaczęły się w ubiegłym roku. Jednym ze skutków zmian zachodzących w COBRABiD sp. z o.o. jest zakończenie pracy, na stanowisku sekretarza redakcji ABiD, przez mgr inż. Izabelę Górecką. Pani Iza była sekretarzem redakcji przez wiele lat. Jej udział w wydawaniu ABiD był bardzo duży. Dzięki niej i jej pracy oraz zaangażowaniu pismo ukazywało się regularnie, bez opóźnień. Miała bardzo dobry, życzliwy kontakt z autorami i firmami, które drukowały nasze czasopismo. Dbała przy tym o to żeby szata graficzna i postać redakcyjna pisma były bardzo dobre. Wykonała dużą pracę związaną  przejściem z formy drukowanej na formę elektroniczną. Za bardzo dobrze wykonywaną pracę bardzo Pani dziękujękwiatekkwiatekkwiatekkwiatekkwiatek .

 

Obecnie obowiązki sekretarza redakcji obejmuje mgr inż. Ireneusz Mizgalski a redaktora technicznego mgr inż. Maciej Szczepka.

 

 

Zygfryd WitkiewiczINFORMACJA O ZMIANACH W WYDAWNICTWIE


Z początkiem 2015 roku czasopismo Aparatura Badawcza i Dydaktyczna będzie ukazywało się tylko w wersji elektronicznej. Jest to wersja pierwotna czasopisma (ISSN 2392-1765), jednocześnie zaprzestaje się wydawania czasopisma w wersji drukowanej (ISSN 1426-9600). Zapraszamy do zapoznania się z nowymi informacjami dla autorów.

 

 

 

Lista recenzentów - 2014r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2015r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2016r.

Lista w formacie pdf

Lista recenzentów - 2017r.

Lista w formacie pdf