Stanowisko do badań zużycia ściernego intermetali typu FE-AL oraz kompozytów w osnowie metalicznej

Test stand to tribological wear investigations of the intermetalics FE-AL type and composites on the metallic ground mass

Krzysztof Garbala

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Inżynierii Produkcji, Białystok, Polska

Aleksy Patejuk

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Inżynierii Produkcji, Białystok, Polska
Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono konstrukcję aparatu do badania zużycia ściernego interme­tali i kompozytów w osnowie metalicznej. Podczas projektowania i wykonywania stanowiska, szczegól­ną uwagę zwracano na możliwość zapewnienia jak największych możliwości badawczych w połączeniu
z prostotą obsługi. W pracy przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych układów robo­czych urządzenia. W celu przetestowania stanowiska przeprowadzono i przeanalizowano badania try- bologiczne wybranych materiałów inżynierskich typu kompozyty, intermetale.

 

The design of apparatus for tribological wear investigations of intermetallics and composites on the metallic ground mass is presented in this study. When designing and constructing the test stand, a spe­cial attention was paid to assure the greatest research possibilities in conjunction with ease of handling. In paper, constructional solutions of the individual tribotester working layouts are described. In order to test the device, a tribological studies of selected engineering materials such as composites, zinc al­loys and intermetallics has been carried out and analyzed.

Słowa kluczowe
intermetale; Fe-Al; kompozyty metaliczne; zużycie; intermetallics; Fe-Al; metalic composites; wear
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 49-55
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-02 13:30:27
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy