Recykling energetyczny odpadów

Energetical waste recycling

Danuta Król

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice, Polska
Streszczenie

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów i równocześnie narzucone poziomy odzysku i recyklingu surow­ców wtórnych wymuszają działania ukierunkowane na gospodarcze wykorzystanie. Duży udział w recy­klingu stanowi odzysk materiałów wartościowych pod względem energetycznym, które na skutek prze­tworzenia, to jest formowania, uzyskują postać kwalifikowanego paliwa o określonych właściwościach. W pracy przedstawiono możliwości formowania paliw z odpadów, a dla przykładowych paliw podano ich właściwości energetyczne i ładunek metali ciężkich.

 

 

Increase in the amount of waste generated and simultaneously imposed on recovery and recycling of secondary raw materials necessitate actions aimed at economic exploitation. A large share of recycling constitutes the recovery of materials valuable in terms of energy, which as a result of processing, it is forming, obtain the form of certified fuel with specific properties. The paper presents the possibility of formation fuels from wastes, and for the example of given fuels their energetic properties and the load of heavy metals has been estimated.

Słowa kluczowe
odpady; paliwa z odpadó w; odzysk energii; waste; fuel from waste; energy recovery
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 41-47
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-02 13:24:38
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy