Zastosowanie radiolizy impulsowej oraz spektroskopii oscylacyjnej (FT-IR, FT-NIR, FT-Raman) do badania jakości produktów spożywczych

Application of pulse radiolysis and vibrational spectroscopy (FT-IR, FT-NIR, FT-Raman) to test the quality of food products

Mariola Samsonowicz

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska

Antoni Jakubczak

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii, Łomża, Polska

Milena Alicja Stachelska

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii, Łomża, Polska

Renata Świsłocka

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska

Włodzimierz Lewandowski

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska
Streszczenie

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta jest podstawowym wymaganiem stawianym producentom żywności. Bezpieczeństwo żywności zależy od czystości mikrobiologicznej produktów i surowców spożywczych, a także od obecności zanieczyszczeń chemicznych w żywności. W pracy omó­wiono metody spektroskopii oscylacyjnej, które mają zastosowanie w analizie jakości żywności, są też po­ręcznym narzędziem w wykrywaniu jej zafałszowań. Przedstawiono również zastosowanie radiolizy im­pulsowej do badań wpływu wolnych rodników na właściwości fizykochemiczne żywności i jej składników. 

 

Providing the safety of consumer health is a basic requirement for food producers. Food safety de­pends on the microbiological purity of food products and raw materials, and the presence of chemical contaminants in food. The paper discusses the method of vibrational spectroscopy, which are applied in the analysis of food quality, there are also a handy tool in the detection of adulteration. It also pres­ents application of pulse radiolysis to study the impact of free radicals on the physicochemical proper­ties of foods and food ingredients.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo żywności; jakość żywności; metody spektroskopowe; food safety; food quality; spectroscopic methods
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 95-101
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-03 11:15:45
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy