Evaluation of biodegradability and toxicity of selected plant phenolic compounds and their derivatives

Ocena podatności na biodegradację oraz toksyczność wybranych roślinnych związków fenolowych i ich pochodnych

Mariola Samsonowicz

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska

Monika Kalinowska

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska

Marzena Matejczyk

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii, Białystok, Polska

Marta Rafało

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska

Włodzimierz Lewandowski

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska
Streszczenie

Kwasy cynamonowy, p-kumarowy oraz kawowy to występujące w roślinach związki o szeroko znanych właściwościach antyutleniających oraz antybakteryjnych. Ich sole to potencjalne nowe konserwanty, które ze względu na naturalne pochodzenie byłyby przyjazne dla człowieka i środowiska. W ramach pracy zsyntezowano sole ww. kwasów, oceniono ich skład za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FT -IR). Zbadano toksyczność ostrą w stosunku do organizmów wskaźnikowych oraz podatność na biode­gradację (stosując wskaźniki: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, BZT; chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), rozpuszczony węgiel organiczny, RWO) wybranych pochodnych kwasu cynamonowego i ich soli. Zmiany stężeń związków w trakcie pomiarów oceniono za pomocą absorpcyjnej spektroskopii elektronowej (UV/VIS). 

 

Cinnamic, p-coumaric and caffeic acids, naturally present in many plants, are commonly known becau­se of their antioxidant and antimicrobial activities. Their salts are potentially new preservatives, which because of their natural origin, would be safe for human and environment. In the frame of this work selected salts of these acids were synthetized and their constitution was estimated by the use of in­frared spectroscopy. The acute toxicity toward indicator organisms and susceptibility to biodégrada­tion (by means of: biochemical oxygen demand, BOD; dissolved organic carbon, DOC) of cinnamic acid derivatives and their salts were studied. Changes in the concentration of individual compounds were determined by UV/VIS spectroscopy.

Słowa kluczowe
pochodne kwasu cynamonowego; toksyczność; biodegradacja; BZT; cinnamic acid derivatives; toxicity; biodegradability; BOD
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 75-82
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-03 10:48:36
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy