Zastosowanie chromatografii gazowej i elektroforezy kapilarnej do analizy napojów orzeźwiających

Application of gas chromatography and capillary electrophoresis for refreshing drinks analysis

Dariusz Wideł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Jerzy Oszczudłowski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Zygfryd Witkiewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska
Streszczenie

Wykonano analizę wybranych lotnych związków organicznych w czterech napojach orzeźwiających me­todą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Dodatkowo zbadano zawartość wybranych anio­nów nieorganicznych oraz organicznych we wspomnianych napojach metodą elektroforezy kapilarnej. Lotne związki organiczne wyizolowano z fazy nadpowierzchniowej napojów techniką mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej. We wszystkich próbkach wykryto D-limonen, odpowiedzialny za aromat cytrynowy.

 

Gas chromatography-mass spectrometry method was applied for selected volatile organic compounds analysis of four similar refreshing drinks. The presence of selected inorganic and organic anions in mentioned drinks were additionally determined by capillary electrophoresis method. Solid phase mi­croextraction was applied to isolate volatile organic compounds from drinks head space. D-limonene, responsible of lemon flavour, was determined in all samples.

Słowa kluczowe
chromatografia gazowa ze spektrometrią mas; elektroforeza kapilarna; mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej; lotne związki organiczne; aniony; gas chromatography-mass spectrometry; capillary electrophoresis; solid phase; microextraction; volatile organic compounds; anions
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 79-84
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-05 10:50:05
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy