Woltamperometryczna identyfikacja i oznaczanie antyutleniaczy w olejach roślinnych w rozpuszczalniku mieszanym kwas octowy – octan etylu

Voltammetric identification and determination of antioxidants in plant oils in mixed solvent acetic acid – ethyl acetate

Sławomir Michałkiewicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska
Streszczenie

Zastosowano woltamperometrię pulsową różnicową (DPV) na mikroelektrodzie do identyfikacji i ozna­czania antyutleniaczy: witaminy E (tokoferoli), sezamolu i BHT (2,6-di-tert-butylohydroksytoluen) w ole­jach roślinnych. Metoda jest prosta i szybka, a przygotowanie roztworów ogranicza się do rozpuszcze­nia oleju w rozpuszczalniku mieszanym kwas octowy - octan etylu (3:2, v/v), zawierającym 0,1 M Na-CI04 jako elektrolit podstawowy. Uzyskane wyniki są zgodne z danymi literaturowymi dla sezamolu oraz całkowitej zawartości witaminy E w przeliczeniu na a-tokoferol. Ze względu na niewystarczające różnice pomiędzy potencjałami utleniania a-, g- i d-tokoferoli, składniki witaminy E nie mogą być analizowane oddzielnie. Zawartość BHT w niektórych olejach przekraczała dopuszczalny poziom 0,01%. 

 

Differential pulse voltammetry (DPV) at a microelectrode has been applied to the identification and quantification of antioxidants: vitamin E (tocopherols), sesamol and BHT (2,6-di-tert-butylhydroksytol-uene) in plant oils. The method is simple, fast and the preparation of the solutions is limited just to the dissolution of the oils in a mixed solvent acetic acid - ethyl acetate (3:2, v/v) containing 0.1 M NaCI04 as the supporting electrolyte. The obtained results are in a good accordance with the literature data for sesamol and the total amount of vitamin E expressed as a-tocopherol content. Because of small differ­ences between the oxidation potentials for a-, g- i d-tocopherol, the components of vitamin E cannot be analyzed separately. The content of BHT in some oils exceeds the permitted level of 0.01%. 

Słowa kluczowe
oleje roślinne; kwas octowy; woltamperometria; mikroelektrody; plant oils; acetic acid; voltammetry; microelectrodes
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 57-64
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-06 13:45:23
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy