Prozdrowotne właściwości jabłek oraz metody izolacji i identyfikacji związków biologicznie czynnych z jabłek

Pro-healthy properties of apples and methods of isolation and identification of biologically active compounds from apples

Monika Kalinowska

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Chemii, Białystok, Polska
Streszczenie

Jabłka są źródłem wielu cennych związków fenolowych, które posiadają udokumentowane właściwo­ści przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, a na­wet antyrakowe. Ponadto są tanim i wysoce popularnym produktem w Polsce oraz na całym świecie. Te zdrowotne, ekonomiczne i społeczne czynniki powodują, że jabłka są w centrum zainteresowania wie­lu ośrodków naukowych jako potencjalne źródło naturalnych związków fenolowych, mających zastoso­wanie (w postaci przeciwutleniaczy, suplementów diety oraz związków bakteriobójczych) w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i innych. W pracy omówiono prozdrowotne właściwo­ści jabłek oraz stosowane metody izolacji i identyfikacji związków biologicznie czynnych z jabłek. 

 

Apples are a source of many valuable phenolic compounds which possess well documented antioxi­dant, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, antiallergic, and even anticancer properties. Moreover, they are inexpensive and highly popular products in Poland and all over the word. These pro-healthy, economic and social factors causes that apples are in the limelight of many scientific centers as a poten­tial source of natural phenolic compounds which have application, as antioxidants, diet supplements, antimicrobial compounds, in food, pharmaceutical and cosmetic industries, and many other. In this work the pro-healthy properties of apples as well as methods of isolation and identification of biologi­cally important compounds from apples are discussed.

Słowa kluczowe
jabłka; związki fenolowe; ekstrakcja; identyfikacja; apples; phenolic compounds; extraction; identification
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 37-44
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-06 13:27:07
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy