Ocena przydatności kompostów z drzewnych odpadów pokonsumpcyjnych do uprawy roślin na podstawie testów wegetacyjnych z sałatą (Lactuca sativa L.) i bazylią pospolitą (Ocimum basilicum L.)

Evaluation of the usefulness of composts from post-consumer wood waste for plant growth based on vegetation tests with lettuce (Lactuca sativa L.) and basil (Ocimum basilicum L.)

Elżbieta Kozik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Ży-wienia Roślin, Poznań, Polska

Hanna Wróblewska

Instytut Technologii Drewna, Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna, Poznań, Polska

Anna Gołcz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Ży-wienia Roślin, Poznań, Polska

Ewelina Wojciechowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Ży-wienia Roślin, Poznań, Polska
Streszczenie

Biologiczna metoda utylizacji przez kompostowanie odpadów o dużej zawartości substancji organicz­nej, do których zalicza się wszelkie odpady drzewne, jest sposobem ponownego włączenia materii do naturalnego obiegu w przyrodzie. Celem doświadczeń było określenie wpływu dwóch wariantów kompostów (OPA) i (OPB) uzys­kanych z pokonsumpcyjnych odpadów drzewnych na wzrost oraz stan odżywienia sałaty i bazy­lii. Rośliny uprawiano w samym kompoście i w podłożach, w których komposty mieszano z gle­bą mineralną w stosunkach objętościowych 1:1 lub 1:3. Kontrolę stanowiły rośliny uprawiane w gle­bie mineralnej oraz w substracie torfowym TS-1. Największe plony sałaty i bazylii otrzymano z upra­wy roślin w substracie torfowym, a najmniejsze w samych kompostach OPA i OPB. W podłożu z dodatkiem 50% lub 25% kompostów plon roślin był większy lub porównywalny do uzyskanego w gle­bie mineralnej. Zawartość makroskładników zarówno w liściach sałaty jak i bazylii zależała od rodzaju zastosowanego podłoża.

 

Biological utilization of waste with a high content of organic matter, which include all the wood waste, by method of composting is a way to re-enable the matter to the natural cycle of nature. The aim of experiments was to determine the effect of two variants of the compost (OPA) and (OPB) obtained from post-consumer wood waste on the growth and nutritional status of lettuce and basil. Plants were grown in the compost or in substrates in which the compost was mixed with mineral soil in the relations of 1:1 or 1:3 by volume. Control plants were grown in mineral soil and peat substrate TS-1. The highest yields of lettuce and basil were obtained from plants growing in peat substrate, and the smallest in the pure composts OPA and OPB. In the substrate with 50% or 25% compost plant yield was greater than or comparable to that of the mineral soil. Macronutrient content of both lettuce and basil depend on the type of substrate.  

Słowa kluczowe
drzewne odpady pokonsumpcyjne; kompost; testy wegetacyjne; post-consumer wood waste; compost; vegetation tests
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 63-70
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-07 12:27:30
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy