Modyfikowane podbudowy dróg dojazdowych do obiektów wiejskich

Modified foundations of the access roads for the rural objects

Ewa Ołdakowska

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Drogowej, Białystok, Polska
Streszczenie

Podbudowy z chudych betonów wykonywane są w konstrukcjach nawierzchni asfaltowych i cemento­wych dróg dojazdowych do obiektów wiejskich. Zaletą podbudów z chudego betonu, w porównaniu  z podbudowami z innych materiałów, jest ich duża wytrzymałość, która pozwala uzyskać wymaganą no­śność całej konstrukcji nawierzchni, przy relatywnie małej grubości podbudowy. Poza dużą nośnością podbudowy te odznaczają się też wadami, a mianowicie: długim okresem dojrzewania oraz zmianami w postaci spękań skurczowych. Przykładem prostego i skutecznego, a zarazem ekologicznego rozwiąza­nia, które zaprezentowano w pracy, jest zastosowanie do podbudów rozdrobnionych odpadów gumo­wych pochodzących ze zużytych opon samochodowych. 

 

The road foundations from the lean concretes are realized in the structures of the asphalt and ce­ment access roads for the rural objects. Their advantage, in comparison with the foundations ma­de from other materials, is high strength, which allows to obtain the required load capacity of the whole pavement structure for the relatively low foundation thickness. Besides high load capacity those road foundations have also the disadvantages: long curing time and changes in form of shrinkage cracks. An example of simple and efficient, as well as ecological solution, which has been presented in the do­cument, is the application of disintegrated rubber waste material from used vehicle tyres for realization of the road foundations.

Słowa kluczowe
chudy beton; podbudowa drogowa; rozdrobnione odpady gumowe; lean concrete; road foundation; disintegrated rubber waste material
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 51-56
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-07 12:09:10
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy