Mikrofalowo-próżniowe suszenie drewna

Microwave vacuum drying of wood

Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego, Poznań, Polska

Kinga Rajewska

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Procesowej, Poznań, Polska
Streszczenie

Suszenie mikrofalowo-próżniowe jest kombinacją ciepła mikrofal i próżni. To nowa alternatywna meto­da, która pozwala na zastosowanie temperatury pokojowej z szybkim transferem energii, umożliwiają­cej bardziej efektywne suszenie oraz uzyskanie wysokiej jakości produktu. Metodą tą przeprowadzono suszenie w skali laboratoryjnej niewielkich próbek drewna sosny (Pinus silvestris L.) i dębu (Quercus). Następnie wszystkie wysuszone próbki poddano badaniom wytrzymałościowym w celu określenia za­leżności pomiędzy różnymi programami suszenia, a jakością wysuszonego materiału. Mikrofalowo-próżniowa metoda zmniejszania zawartości wilgoci skraca czas suszenia, jednocześnie po­prawiając wydajności procesu, dzięki czemu jest obecnie przedmiotem licznych badań w ośrodkach nau­kowych.  

 

Microwave vacuum drying of wood is new, alternative method that allows drying in room temperature with fast energy transfer. This technique assures a good quality of products in relatively short drying time. The paper demonstrates microwave vacuum drying processes of small pine (Pinus silvestris L.) and oak (Quercus) samples in laboratory scale. All dried samples were put on strength test in order to find relationship between different drying programs and the quality of dried material. It is know that vacuum drying processes can offer reduce drying time and higher end-products quality in comparison with conventional drying operations. That is why the vacuum drying of wood is currently receiving worldwide attention.

Słowa kluczowe
drewno; suszenie mikrofalowo-próżniowe; próby wytrzymałościowe; wood; microwave vacuum drying; strength tests
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 45-49
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-07 11:54:07
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy