Analiza numeryczna odkształceń i naprężeń w procesie wyciskania materiału perforowanego

Numerical analysis of strain and stress during perforated material extrusion process

Jan Piwnik

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Inżynierii Produkcji, Białystok, Polska

Maciej Leszczyński

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o., Warszawa, Polska
Streszczenie

Zaprezentowano analizę odkształceń powstających w procesie numerycznego wyciskania na zimno przy użyciu programu Deform 3D perforowanych materiałów ze stopu aluminium. Do analizy przyjęto model materiału sztywno-plastyczny ze wzmocnieniem. Przeanalizowano wpływ współczynnika tarcia na na­prężenia i odkształcenia oraz parametr uszkodzenia w próbkach perforowanych z otworami w osi syme­trii próbki. Wyniki analizy zestawiono w postaci rozkładów polowych. Dokonano analizy przy wyciska­niu próbek perforowanych bez tarcia, jak również w jego obecności. Zestawiono siły wyciskania dla po­szczególnych współczynników tarcia w funkcji przemieszczenia stempla. 

 

Analysis of strain during numerical cold extrusion of aluminum alloy using Deform 3D was presented. The rigid-plastic material model was applied. The influence of the friction coefficient on effective stress, effective strain and damage parameters in perforated specimens with holes located on the symmetry axis were analysed. Results of the analysis were presented as effective stress, effective strain and dam­age parameter distributions. The analysis was carried out for perforated specimens extrusion with and without friction. Forces of extrusion processes were compared on the graph as a function of extrusion ram displacement for each friction coefficient value.

Słowa kluczowe
modelowanie numeryczne; tarcie; wyciskanie; materiały perforowane; numerical modeling; friction; extrusion; perforated materials
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2012) 17: 7-11
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-07 11:04:03
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy