Wpływ płci na profil kwasów tłuszczowych w tuszkach lisów polarnych (Alopex lagopus L.)

The influence of gender on the fatty acid profile in the carcasses of arctic foxes (Alopex lagopus L.)

Piotr Przysiecki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Rolnictwa, Leszno, Polska

Sławomir Nowicki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Poznań, Polska

Andrzej Potkański

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Poznań, Polska

Zbigniew Nawrocki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Rolnictwa, Leszno, Polska

Aneta Filistowicz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Rolnictwa, Leszno, Polska

Andrzej Filistowicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wrocław, Polska
Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu płci na profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu podskórnym i około-narządowym lisa polarnego. Badania przeprowadzono na 60 samcach i 60 samicach, wybranych losowo z poszczególnych miotów. Po uboju zważono każdego lisa i wykonano pomiary zoometryczne , a następ­nie zbierano tkankę tłuszczową podskórną. Od 24 lisów z każdej płci pobrano próbkę tłuszczu podskór­nego i okołonarządowego, określając w nich skład jakościowy i ilościowy kwasów tłuszczowych. Wy­stąpiły istotne różnice w składzie kwasów tłuszczowych tłuszczu podskórnego: C16:1, C18:0, C20:3n6, C20:3n3, C22:2 oraz udziału kwasów nasyconych i nienasyconych oraz składzie kwasów tłuszczowych tłuszczu okołonarządowego: C16:1, C18:0, C18:1c12, C18:2c9t11, C18:2c9c. 

 

The aim of the investigation was to find the sex effect on the fatty acid profile of subcutaneous and internal fat in arctic fox. The investigations were carried out on 60 males and 60 females randomly selected. After slaughter, the body weight was determined and body measurements were done. Also whole subcutaneous fat tissue was collected. The samples of subcutaneous and internal fat from 24 foxes of each sex were collected for analysis concerning quantity and quality of fatty acids. The signifi­cant differences in composition of fatty acids in subcutaneous fat were found for C16:1, C18:0, C20:3n6, C20:3n3, C22:2 acids. Also the differences in composition of fatty acids in internal fat were found for C16:1, C18:0, C18:1c12, C18:2c9t11, C18:2c9c acids. In subcutaneous fat the difference in composition of saturated and unsaturated fatty acid were found.

Słowa kluczowe
lis polarny; płeć; tłuszcz; kwasy tłuszczowe; polar fox; sex; fat; fatty acids
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 87-92
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-07 09:27:14
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy