Porównanie parametrów DNA określanych metodą spektrometrii UV-Vis przy 2 mm i 10 mm drodze przechodzenia wiązki światła przez kuwetę

Comparison of DNA methods defined in UV-Vis spectrometry with a 2 mm and 10 mm light beam passing through the cuvette

Magdalena Gryzińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Lublin, Polska

Aneta Strachecka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Lublin, Polska

Grzegorz Borsuk

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Lublin, Polska
Streszczenie

Większość danych pochodzących z piśmiennictwa prezentuje rutynowo dwa parametry dotyczące izolatów DNA, a mianowicie jego stężenie oraz zanieczyszczenie białkami. Bardzo ważnym parametrem czę­sto pomijanym w doniesieniach naukowych jest zanieczyszczenie próbek DNA odczynnikami do izola­cji. Zanieczyszczenia te mogą hamować działanie polimerazy DNA i enzymów restrykcyjnych. W ocenie spektrofotometrycznej istotne znaczenie ma droga optyczna kuwety, ponieważ przy 10 mm nie zawsze możliwy jest pomiar badanych parametrów DNA. Celem pracy było określenie metodą spektroskopii UV-Vis parametrów DNA wyizolowanego za pomocą dwóch komercyjnych zestawów przy dwóch dro­gach przechodzenia wiązki światła przez kuwetę (2 mm i 10 mm) oraz względem dwóch różnych prób ślepych, tj. wody i buforu, w którym zostało zawieszone DNA.

 

Most of the data in this literature presents two parameters that routinely isolate DNA, namely its con­centration and level of protein contamination. A very important factor that is often overlooked in sci­entific reports is contamination of DNA samples with isolation reagents. These impurities can inhibit the activity of a DNA polymerase and restriction enzymes. When assessed spectrophotometrically the optical path of the cuvette is of great importance, because at 10 mm, it is not always possible to measu­re the parameters of DNA. The aim of this study was to determine the method of UV-Vis spectroscopy parameters for the DNA isolate using two commercial kits on two paths passing a beam of light through a cuvette (2 mm and 10 mm) and the two different blind tests of water and a buffer in which the DNA was suspended.

Słowa kluczowe
DNA; spektrometria; A260/A280; A260/A230; A320; DNA; spectrometry; A260/A280; A260/A230; A320
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 55-59
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-08 21:17:51
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy