Budowa modelu teoretycznego podwójnie giętych paneli
cienkościennych typu ABM 120

Construction of the theoretical model of doubly corrugated thin-walled panels of the type ABM 120

Ryszard Walentyński

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa, Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych, Gliwice, Polska

Robert Cybulski

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Budownictwa, Gliwice, Polska

Jarosław Knapek

EC Test Systems Sp. z o.o., Kraków, Polska
Streszczenie

W artykule zwięźle opisano budowę przestrzennego modelu teoretycznego (składającego się z modelu geometrycznego i materiałowego) podwójnie giętych cienkościennych paneli stalowych, które są stoso­wane jako rozwiązanie dla samonośnych łukowych hal i konstrukcji dachowych. Model ten zbudowano na podstawie przestrzennego skanowania optycznego, które odzwierciedla geometrię elementu, oraz na podstawie statycznej próby rozciągania stalowych próbek w celu określenia parametrów mechanicz­nych cienkościennych paneli. Celem działania jest stworzenie wiarygodnego modelu ujmującego złożo­ną geometrię panelu oraz jego właściwości materiałowe. Model ten zostanie w przyszłości wykorzysta­ny do numerycznej analizy stateczności lokalnej podwójnie giętego panelu cienkościennego. 

 

The article briefly describes the construction of theoretical model (which consists of geometrical and material models) of the doubly corrugated thin-walled steel panels, which are used as a solution for self-supporting arch buildings and roof structures. This model was built based on the 3D optical scan­ning, which reflects the geometry of the component and on the basis of the static tensile tests of steel samples in order to determine the mechanical parameters of thin panels. The aim is to create a reliable theoretical model with panel's complex geometry and its material properties. This model will be used in the future for numerical analysis of local stability of the doubly corrugated thin-walled steel panels.

Słowa kluczowe
panele cienkościenne; skanowanie 3D; badania materiałowe; thin-walled panels; 3D scanning; material tests
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 17-24
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-08 14:01:59
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy