Badanie stanu powierzchni roboczej panwi łożysk ślizgowych na przykładzie doświadczeń Elektrociepłowni Białystok S.A.

Investigation of operating surface state of split bearing busings on base
experience in Thermal - Electric Power Station of Bialystok 

Jerzy Jaroszewicz

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją, Białystok, Polska

Łukasz Dragun

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn, Studia Doktoranckie, Białystok, Polska
Streszczenie

W niniejszej pracy rozpatruje się metody badania stanu powierzchni stopu łożyskowego panewek dzie­lonych łożysk ślizgowych, stosowanych w turbinach, generatorach, pompach oraz wentylatorach tłoczą­cych. Badane łożyska ślizgowe mają podłoże stalowe i są dokładnie obrobione. Do oceny stanu powierz­chni zastosowano metody: wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe i pomiaru chropowatości powierz­chni. Do badań wizualnych zastosowano lupy o powiększeniu 2-4 krotnym, do badań penetracyjnych – penetranty barwne uznanych producentów, do badań ultradźwiękowych – aparaty typu UNIPAN 510, UNIPAN 514 lub Krautkramera z regulacją wzmocnienia  z dokładnością ± 1 dB oraz do badań wewnętrz­nych chropowatości powierzchni profilografometr Hommel Tester T1000. Minimalna średnica bada­nych panwi musi umożliwić prawidłowy styk głowicy ultradźwiękowej z krzywizną panewki. Przedsta­wione w niniejszej publikacji warunki badania ultradźwiękami dotyczą badań ultradźwiękowych przyle­gania półpanwi o średnicach: 0 125 mm, 0 150 mm i o grubości stopu nie większej niż 2 mm. 

 

Investigation methods of wear conditions bearing alloy of split busings which are applied on turbines, generators, pumps and forced-draught tan have presented in this paper. Considering split bearings have steel or cast steal base and have been roughing or fisting surface treatment. The visual, penetra­tion, ultrasonic methods and surface roughness measurement of investigation have been considered. For visual investigations were used magnifier with magnification 2-4 times, for penetration testing – the colored penetrates known producers, for ultrasonic investigations were used cameras, for example type UNIPAN 510, UNIPAN 514 or Krautkramera adjustable boost with an accuracy of ± 1 dB, METRISON M610 and for fisting surface treatment – profilografometr Hommel Tester T1000. Minimal diameter of the slide bearing bushing should be contact with curve bearing bushing by means presented methods. Presented results of investigation conditions after ultrasonic treatment concern was capable for diam­eter split busings: 0 125 mm, 0 150 mm and thickness of alloy bearing not higher than 2 mm.

Słowa kluczowe
przyczepność; stop łożyskowy; łożysko ślizgowe z panwią dzieloną; badanie przyczepności stopu łożyskowego; metoda ultradźwiękowa; adhesion alloy; bearing alloy; divided - sleeve bearing; investigation of adherence of split bearing; ultrasonic method
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 7-15
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-08 13:52:30
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy