Zastosowanie spektroskopii FT-IR do oznaczania liczby nadtlenkowej i kwasowej olejów rzepakowych

The application of FT-IR method for determination of peroxide and acid value of rapeseed oils

Magdalena Reder

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, Warszawa, Polska

Hanna Ciemniewska-Żytkiewicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, Warszawa, Polska

Marko Obranovic

University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology, Department of Food Engineering, Zagreb, Croatia

Piotr Koczoń

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, Warszawa, Polska

Katarzyna Sujka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, Warszawa, Polska
Streszczenie

W pracy podjęto próbę zastosowania szybkiej metody FT-IR do określania liczby kwasowej i nadtlenko­wej olejów rzepakowych. Materiałem do badań było 12 olejów (4 oleje świeże, 4 oleje posmażalnicze,  4 oleje przeterminowane). Oznaczenia liczby kwasowej i nadtlenkowej wykonano tradycyjnymi meto­dami miareczkowymi. Widma w podczerwieni rejestrowano w zakresie spektralnym 4000 – 400 cm-1. Na podstawie danych spektralnych z 8 wybranych zakresów stworzono modele PLS opisujące powią­zania pomiędzy danymi spektralnymi a liczbami kwasową i nadtlenkową badanych olejów. Utworzone modele charakteryzowały się wysokim współczynnikiem determinacji (r2=0,98) oraz niskimi wartościa­mi RMSEP i RMSEC. 

 

In this study the application of FT-IR method for analyzing peroxide and acid value in rapeseed oils has been investigated. 12 rapeseed oils (4 fresh, 4 used frying oils and 4 expired oils) have been analyzed by standard titration methods. Infrared spectra were registered in spectral range 4000 – 400 cm-1, spectral data collected from 8 selected spectral bands were used in creating PLS models. The results of statistical analysis (r2=0.98 low values of RMSEP I RMSEC) showed that peroxide and acid values can be determined by infrared spectroscopy combined with chemometric methods.

Słowa kluczowe
FT-IR; oleje; liczba nadtlenkowa; liczba kwasowa; FT-IR; oils; peroxide value; acid value
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 175-180
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-09 09:54:21
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy