Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi pomieszczeń gospodarczych na terenie Wielkopolski w 2010 roku

Contamination of microscopic fungi livestock buildings in Wielkopolska in 2010

Kinga Stuper-Szablewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Tomasz Szablewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Anna Ostrowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Anna Matysiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Juliusz Perkowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem badań było oznaczenie jakościowe (obserwacja preparatów mikroskopowych) i ilościowe (ozna­czanie stężenia ergosterolu oraz liczby JTK) pleśni. Analizowano 76 prób pyłów pochodzących z obór, chlewni i kurników pobranych z indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski w czerw­cu 2010 r. Najwyższy poziom zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi stwierdzono w próbach py­łów pochodzących z kurnika (ERG: 651,16 mg/kg, log JTK/g: 8,4), natomiast najniższy w pyłach z chlewni (ERG: 170,25 mg/kg, log JTK/g: 1,3). Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowany poziom zanieczyszcze­nia grzybami mikroskopowymi pomieszczeń gospodarczych, a ich podwyższona zawartość w pyle może wpływać istotnie na zdrowie pracowników oraz zwierząt gospodarskich.  

 

Among the microorganisms present in the dust coming from the agricultural environment are important fungi. Aim of this study was to determine the quality (observation microscope slides) and quantitative (determination of the concentration of ergosterol (ERG) and the number of CFU/g) mold. We analyzed 76 samples of dust from the barn, piggery and poultry collected from individual farms in Wielkopolska in June 2010. The highest level of impurities was found microscopic fungi in samples derived from the house dust (ERG: 651.16 mg/kg, log CFU/g: 8.4), and lowest in the dust of the pig (ERG: 170.25 mg/ kg, log CFU/g: 1.3). The results indicate the different levels of microscopic fungi contamination utility rooms, and their increased content of dust can significantly affect the health of workers and livestock.

Słowa kluczowe
alergie; ergosterol; grzybice; grzyby mikroskopowe; pył osiadły; microscopic fungi; ergosterol; the dust settled; fungal infections; allergies
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 161-166
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-09 09:19:14
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy