Wpływ oddziaływania zimnej plazmy na zmienność form mioglobiny mięsa świńskiego 

Influence of cold plasma treatment on variation of myoglobin forms in  meat

Natalia Ulbin-Figlewicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakości, Wrocław, Polska

Andrzej Jarmoluk

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wrocław, Polska
Streszczenie

Zastosowanie zimnej plazmy jako metody dekontaminacji żywności stanowi w ostatnich latach przed­miot badań wielu naukowców. Oprócz efektywności przeciwdrobnoustrojowej tego procesu istotne jest określenie wpływu obróbki plazmowej na wyróżniki jakościowe mięsa. W pracy przedstawiono wyni­ki badań dotyczących ekspozycji plazmowej mięsa na zmienność zawartych w nim form barwników hemowych. Stwierdzono, że plazma argonowa nie indukuje zmienności ogólnej liczby barwników hemowych jak i stężeń znanych form mioglobiny izolowanych z próbek mięsa świńskiego eksponowanego na jej działanie. Zaobserwowano zmiany stężenia omawianych form mioglobiny podczas przechowywania. 

 

 

Meat quality is determined by few factors, but colour of meat plays the most important role in the ac­ceptability of meat. The objective of the current study was to determine effect of argon plasma treat­ment on concentration of total haem pigments and myoglobin forms. It was found that cold plasma treatment has not an influence on concentration of total haem pigments and concentration of myo­globin forms in control sample and sample treated with argon plasma. Storage induced a significant increase of MetMb and DeoMb and decrease of OxyMb.

Słowa kluczowe
zimna plazma; mięso; barwniki hemowe; mioglobina; cold plasma; haem pigments; meat; myoglobin
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 149-153
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-09 08:40:45
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy