Właściwości fizyczne aromatu pomarańczowego uzyskanego w warunkach przemysłowych

The phisical properties of industrial orange microencapsulated aroma

Aleksandra Jedlińska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Warszawa, Polska

Emilia Janiszewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Warszawa, Polska

Magdalena Śledź

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Warszawa, Polska

Dorota Witrowa-Rajchert

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Warszawa, Polska
Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu rodzaju obróbki wstępnej roztworu kierowanego do suszarki rozpyłowej (mieszanie lub homogenizacja poprzedzona mieszaniem), pracującej w warunkach przemysło­wych, na właściwości fizyczne uzyskanych proszków. Dodatkowo, porównywano właściwości proszków pobranych z odbieralnika i komory suszarki rozpyłowej. Do suszenia podawano roztwory o 50% stężeniu suchej substancji (w tym 10% aromatu oraz 40% mieszaniny maltodekstryny i gumy arabskiej w stosun­ku 7:1). W otrzymanych proszkach oznaczono: zawartość wody, aktywność wody, gęstość pozorną, gę­stość nasypową luźną, utrzęsioną i zbitą, sypkość na podstawie współczynników Hausnera i Carra oraz barwę. Stwierdzono, że obserwowane różnice właściwości fizycznych proszków pobranych z różnych miejsc suszarki rozpyłowej w większości nie były istotne statystycznie. Proszki otrzymane z roztworów po 17 MPa homogenizacji charakteryzowały się większym współczynnikiem jasności i lepszą sypkością od pozostałych – otrzymanych z roztworów po mieszaniu i homogenizacji 25 MPa. 

 

The aim of the study was to determine the effect of the way of obtaining solutions, which were led to the industrial spray dryer (mixing or homogenization preceded by mixing) on the physical properties of the obtained powders. The dry matte of drying solutions was 50%, aroma content 10% and addition of maltodextrin and arabie gum in ratio 1:7 was 40%. Obtained powders were examined in terms of water content, water activity, particle density, bulk, tapped and compacted density, flowability (Hausner and Carr ratios were calculated) and color. Differences between physicochemical properties of powders received from different parts of the dryer were observed, but most of them were not statistical signifi­cant. The powders obtained from the solutions after homogenization 17 MPa were characterized by higher brightness and greater flowability than the others – after mixing and homogenization 25 MPa.

Słowa kluczowe
aromaty spożywcze; mikrokapsułkowanie; właściwości fizyczne; food aromas; microencapsulation; physical properties
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 135-140
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-09 08:22:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy