Ocena możliwości zastosowania pneumatycznego przetwornika długości do pomiarów odchyłki okrągłości

Assessment of the possibility of applications of air gauge in measurement of roundness

Michał Jakubowicz

Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Instytut Technologii Mechanicznej, Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych, Poznań, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odchyłki okrągłości uzyskanych bezstykową metodą pneu­matyczną. Rezultaty przeprowadzonych badań porównano z metodą stykową, gdzie odchyłki okrągło­ści wyznaczano za pomocą urządzenia PIK-2. Charakterystyki statyczne wyznaczone dla różnych zesta­wów dysz wlotowych i pomiarowych wykazały, że wraz ze wzrostem średnicy dyszy wlotowej dw wzrasta zakres pomiarowy, natomiast czułość ulega zmniejszeniu. Istotne znaczenie przy doborze zestawu dysz do danego zadania pomiarowego ma odpowiednie skonfigurowanie średnic: dyszy wlotowej i dyszy po­miarowej. W przypadku zestawu dysz dp = 1,012 mm, dw = 0,710 mm odchyłka okrągłości była najbar­dziej zbliżona do wartości uzyskanej dla metody stykowej.

 

This paper presents results of roundness measurements obtained using non-contact pneumatic meth­od. The results of experimental investigations was compared with those from contact method, where the roundness was determined using the form tester PIK-2. The static characteristics was determined for different sets of inlet nozzles and measurement nozzles. On the basic of those research, the increase in diameter of inlet nozzle dw with the increase of measuring range was determined. Nevertheless the sensitivity of the gauge was decreased. Proper choice of nozzles set, especially, configuration of inlet and measuring nozzles diameter, for particular measuring task has significant meaning. In the case of a set of nozzles d = 1.012 mm, d = 0.710 mm roundness was the most similar to the roundness ob­tained for the contact method.

Słowa kluczowe
pneumatyczny przetwornik długości; odchyłka okrągłości; pomiary bezstykowe; air gauge; roundness measurement; non-contact measurement
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 115-120
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-11 22:38:15
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy