Pomiary i charakterystyka parasejsmicznych drgań gruntu w wybranym rejonie Rybnickiego Okręgu Węglowego 

Measurement and characteristics of paraseismic ground vibration in the selected area of Rybnik Coal District

Zbigniew Lipski

Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice, Polska

Dawid Mrozek

Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice, Polska
Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki analizy akcelerogramów będących obrazem drgań gruntu generowanych przez wstrząsy górnicze z rejonu Rydułtów w Rybnickim Okręgu Węglowym (ROW). Charakteryzują one obciążenia dynamiczne zabudowy i decydują o poziomie odpowiedzi dynamicznej konstrukcji nośnych budynków. W analizie wykorzystano transformację Gabora. Na jej podstawie obliczono wartości dwu­nastu zmiennych losowych, za pomocą których scharakteryzowane zostały własności czasowo-widmo­wę akcelerogramów. Analizowano 27 intensywnych wstrząsów górniczych. Uzyskane wyniki porówna­no z analogicznymi charakterystykami wstrząsów z rejonu Polkowic w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Ostatecznie sformułowano ocenę poziomu odpowiedzi dynamicznej budynków poddanych działaniu wstrząsów w rejonie Rydułtów.

 

The article contains the results of the accelerations of the ground vibrations analysis, which were gen­erated by mining quakes in the Rydułtowy region in Rybnik Coal District (ROW). They are characterized by the dynamic load building and determine of the level of dynamic response of the supporting struc­tures of buildings. In the carried out analysis the Gabor transform was used. Then the twelve values of the random variables were calculated, whereby the property temporarily - spectral accelerations have been described. We analyzed 27 intensive mining quakes. The results were compared with the corre­sponding characteristics of the shocks from the region of Polkowice in Legnica - Głogów Copper District (LGOM). Finally, the assessment of the level of dynamic response of buildings subjected to quake in the Rydułtowy region were formulated.

Słowa kluczowe
wstrząsy górnicze; niestacjonarność sygnału; transformata Gabora; mining tremors; signal nonstationarity; Gabor transform
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 245-251
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-13 09:45:53
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy