Mass spectrometry of compounds with high molecular mass – Part I

Spektrometria mas związków chemicznych z dużymi masami cząsteczkowymi – część I

Roman Przybylski

University of Lethbridge, Department of Chemistry and Biochemistry, Lethbridge, Canada
Streszczenie

Assessment of food quality and authenticity has been of great importance for years to provide safe food and in compliance with regulations. This includes control of food processing and preparation, so­urces and treatment of food and raw materials. From chemical point of view food and raw materials used for it production are very complex in compounds playing important role in human health and food formulation. Additionally, nutritional aspects of food components suddenly are recognized, even fur­ther complicate analytical approach. Today's approach to analyze and quantify compounds of interest present in complex food matrix requires utilization of efficient isolation, separation and identification techniques. Due to very efficient separation by HPLC this method is very often used, mainly because it is possible to analyze non-volatile components usually without prior derivatization. GC has very limited application, even when offering better separation, because components to be analyzed have to be vo­latile enough or need to be derivatized to volatilize them. These separation techniques are usually hy­phenated with specific and highly sensitive detectors including mass spectrometer (MS) which provides information about chemical structure of the molecules.

 

Ocena jakości i autentyczności żywności ma duże znaczenie dla dostarczania żywności bezpiecznej, od­powiadającej przepisom. Ocena ta obejmuje kontrolę procesów produkcji i przygotowania żywności oraz surowców do jej wytwarzania. Z chemicznego punktu widzenia żywność i surowce stosowane do jej produkcji są bardzo złożoną mieszaniną związków chemicznych mających duże znaczenie dla zdro­wia człowieka i składu produktu żywnościowego. Dodatkowo, aspekty odżywcze składników żywności są poznawane komplikując analizę. Współczesne podejście do jakościowej i ilościowej analizy interesu­jących związków chemicznych w złożonej matrycy żywności wymaga stosowania dobrych metod ich izo­lacji, rozdzielania i identyfikacji. Ze względu na bardzo dobrą rozdzielczość HPLC jest ona bardzo często stosowana. Umożliwia ona analizę związków nielotnych, zwykle bez konieczności derywatyzacji. GC ma bardzo ograniczone zastosowanie, chociaż umożliwia lepsze rozdzielanie, ponieważ analizowane skład­niki muszą być odpowiednio lotne lub wymagają przekształcenia w związki lotne. Te techniki rozdzie­lania są zwykle łączone ze specyficznymi i zapewniającymi wysoką wykrywalność detektorami, w tym spektrometrami mas, które pozwalają otrzymywać informacje o strukturze chemicznej cząsteczek.

Słowa kluczowe
food ingredients; mass spectrometry; high resolution; ionization; mass analyz-ers; sample preparation; HPLC; składniki żywności; MS; wysoka rozdzielczość; jonizacja; analiza-tory mas; przygotowanie próbek; HPLC
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 205-214
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-12 21:38:00
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy