Wpływ nawożenia na dostępność węglowodanów i wydajność procesu fermentacji alkoholowej surowców skrobiowych 

The effect of starch materials fertilization on the availability of carbohydrates and the alcoholic fermentation process efficiency

Małgorzata Gumienna

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Poznań, Polska

Artur Szwengiel

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Poznań, Polska

Katarzyna Szambelan

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Poznań, Polska

Małgorzata Lasik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Poznań, Polska

Zbigniew Czarnecki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy, Poznań, Polska
Streszczenie

W badaniach wykorzystano 27 próbek surowca (żyto, pszenżyto, kukurydza) pochodzącego z różnych lokalizacji o zmiennych poziomach nawożenia. Cel niniejszej pracy stanowiło zbadanie wpływu zmien­nych dawek nawożenia azotowego na wydajność procesu fermentacji alkoholowej. Proces otrzymy­wania etanolu przeprowadzono z zastosowaniem metody bezciśnieniowego upłynniania skrobi. Oceny przebiegu procesu dokonano na podstawie bilansu materiałowego. Stwierdzono niejednoznaczny wpływ poziomu nawożenia na wydajność etanolu (L/100 kg surowca). W przypadku ziarna żyta stwierdzono istotny wpływ na obniżenie wydajności procesu fermentacji, a w odniesieniu do ziarna pszenżyta i kukurydzy nie stwierdzono istotnego wpływu tych czynników. 

 

The study used 27 samples of raw material (rye, triticale, corn) originating from different locations
with variable levels of fertilization. The object of this work was to investigate the effect of variable doses of nitrogen fertilization on the alcoholic fermentation process efficiency. The alcoholic fermentation  was carried with non - pressure starch liquefaction method, in order to estimate material balance of the process. An ambiguous impact of fertilization on the ethanol productivity (L/100 kg material) was presented. In the case of rye grain a significant effect was found on reducing the efficiency of the fermentation pro­cess, and for triticale and corn grain a negligible effect on the above dependence was observed.

Słowa kluczowe
bioetanol; kukurydza; pszenżyto; żyto; nawożenie; bioethanol; corn; triticale; rye; levels of fertilization
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 323-331
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-11 12:35:22
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy