Wpływ fertygacji borem na plonowanie i zawartość składników pokarmowych w sałacie (Lactuca sativa L.) uprawianej w zamkniętym układzie nawożenia z recyrkulacją pożywki 

Effect of boron fertigation on yield and nutrient content of lettuce grown (Lactuca sativa L.) in the closed fertigation system  with recirculation of the nutrient solution

Bartosz Markiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Poznań, Polska

Maciej Bosiacki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Poznań, Polska

Tomasz Kleiber

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Żywienia Roślin, Poznań, Polska
Streszczenie

Doświadczenie wegetacyjne przeprowadzono w nieogrzewanej szklarni na terenie Stacji Doświadczalnej Katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem przeprowadzonego doświadczenia było zbadanie wpływu wzrastających poziomów boru w po­żywce stosowanej do fertygacji na plonowanie i zawartość składników pokarmowych w liściach sałaty (Lactuca sativa L.) oraz zastosowania hydroponiki w układzie z recyrkulacją pożywki do uprawy tego gatunku. Rośliny uprawiano w wełnie mineralnej z zastosowaniem fertygacji w zamkniętym układzie nawożenia z recyrkulacją pożywki. W doświadczeniu stosowano pożywki o zróżnicowanym poziomie boru: (kontrola) 0,0 mg B • dm3, 0,4 mg B • dm3, 0,8 mg B • dm3,1,6 mg B • dm3. Stwierdzono istotny wpływ fertygacji borem na średnią masę wytwarzanych główek sałaty oraz zawartość azotu, fosforu, żelaza, manganu, miedzi i boru w liściach. Nie stwierdzono z kolei wpływu wzrastającego żywienia bo­rem na zawartość potasu, magnezu, wapnia i cynku w liściach sałaty. Potwierdzono możliwość uprawy sałaty w systemach hydroponicznych z recyrkulacją pożywki. 

 

Experiment was conducted in an unheated greenhouse at the Experimental Station of the Departments of the Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Poznan. The aim of this study was to evaluate the effect of increasing levels of boron in the nutrient solution used for fertigation on yield and nutrient content in the heads of lettuce (Lactuca sativa L.) and the use of closed hydroponic system for growing this species. Plants were grown in rockwool with fertigation ap­plication in recirculating nutrient solution system. In experiment were used nutrient solution character­ized varied content of boron: 0.0 mg B • dm 3, 0.4 mg B • dm 3, 0.8 mg B • dm 3,1.6 mg B • dm 3. It was found a significant influence of boron fertigation on the average mass produced heads of lettuce and content of nitrogen, phosphorus, iron, manganese, copper and boron in leaves. There was no effect of increasing boron nutrition on the content of potassium, magnesium, calcium and zinc in the leaves of lettuce. It was confirmed the possibility of lettuce cultivation in hydroponic systems with recirculation of nutrient solution. 

Słowa kluczowe
Lactuca sativa L; bor; plonowanie; hydroponika; Lactuca sativa L; boron; yielding; hydroponic system
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 317-322
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-11 12:24:45
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy