Badania właściwości reologicznych mieszanin estrów metylowych oleju rzepakowego z paliwem lotniczym Jet A–1

Investigations of rheological properties of rapeseed oil methyl esters
and aviation turbine fuel Jet A–1 blends 

Kazimierz Baczewski

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Me-chaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Warszawa, Polska

Michał Seroka

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Me-chaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Warszawa, Polska

Piotr Szczawiński

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Me-chaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Warszawa, Polska
Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań lepkości kinematycznej, temperatury mętnienia, temperatury zablokowa­nia zimnego filtru, lepkości dynamicznej i naprężeń ścinających w funkcji składu mieszanin estrów me­tylowych oleju rzepakowego (RME) i paliwa lotniczego Jet A-1. Wykazano, że domieszka paliwa
 Jet A–1 w ilości do 20% objętości istotnie poprawia właściwości reologiczne RME. Podane równania empiryczne mogą służyć do prognozowania właściwości Teologicznych mieszanin o różnej zawartości Jet A–1 i RME. 

 

The results of investigations of kinematic viscosity, cloud point, cold filter plugging point, dynamic vis­cosity and shear stress as function of blends composition of rapeseed oil methyl esters (RME) and avia­tion turbine fuel Jet A–1. It was showed that blending aviation fuel Jet A–1 at rate up to 20% volume significantly improves the rheological properties of RME. The obtained empirical equations can be used to predict the rheological properties of the blends RME and Jet A–1 at any composition.

Słowa kluczowe
biopaliwa; estry metylowe oleju rzepakowego; reologia biopaliw; biofuels; rapeseed oil methyl esters; rheological properties of biofuels
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2013) 18: 285-290
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-11 11:05:14
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy