Związki (korelacje) między cechami mięsa nutrii

The correlations between meat features of nutria

Ryszard Cholewa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, Poznań, Polska

Marian Pietrzak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych, Poznań, Polska
Streszczenie

Celem niniejszych badań była charakterystyka podstawowych cech użytkowych mięsa nutrii i oszacowanie współczynników korelacji między nimi. Na 21 nutriach odmiany grenlandzkiej i standardowej oceniono organoleptycznie (w pkt): kruchość, soczystość, smak i zapach mięsa oraz ubytek jego masy. Zmierzono również barwę mięsa spektrofotometrem Minolta 508i. Drugi etap pracy dotyczył oszacowania współczynników korelacji między cechami. Oszacowane w niniejszych badaniach współczynniki korelacji badanych cech mięsa nutrii mieściły się w przedziale od 0,496 do 0,8821. Spośród współczynników korelacji większość miała wartości znaczące.  

Profile of basis usable coypu’s features was the aim of present investigations and estimations their coefficients rxy. Meat of 21 nutria (Greenland and Standard) was chacked on tenderness, juiciness, taste and flavor via organoleptic method. Indices of colour with Spektrophotometr Minolta 508i were determined. The coefficients  of correlation were estimated between features. Estimated in present investiqations correlation studied features coypu’s meat be comprised in compartment since 0,496 to 0,8821. From among counted coefficients of linear correlation the decided majority had the significant values.

Słowa kluczowe
nutria; mięso; korelacje między cechami; coypu; meat; correlations between features
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 205-208
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-06 13:19:33
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy