Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi różnych rodzajów ściółki stosowanej w kurnikach

Contamination of different kind of litter by microscopic fungi from hen house

Kinga Stuper-Szablewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Tomasz Szablewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Renata Cegielska-Radziejewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Anna Ostrowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Anna Matysiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii, Poznań, Polska

Juliusz Perkowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Chemii, Poznań, Polska
Streszczenie

Analizowano pod względem ilościowym i jakościowym poziom zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi 5 rodzajów ściółek pochodzących z kurników (kury nioski, stada 250-300 kur) zlokalizowanych na terenie Polski północno – zachodniej zebranych latem 2013r w szczycie nieśności kur rasy Ross. Wśród badanych ściółek najbardziej zanieczyszczona okazała się ściółka z sieczki słomiastej mieszanej, natomiast ściółki z trocin oraz wióry drzewne były najmniej zanieczyszczona grzybami mikroskopowymi. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, iż rodzaj materiału, z którego przygotowana jest ściółka jest bardzo ważny nie tylko ze względu na zapewnienie dobrostanu ptakom, ale również ich bezpieczeństwa zdrowotnego związanego  z narażeniem na choroby o etiologii grzybowej. 

Analyzed in terms of quantitative and qualitative level of contamination by microscopic fungi 5 types of litter collected from poultry houses (laying hens, flocks of hens 250-300) located on north-west Poland in the summer of 2013 at the peak of laying hens breed Ross. Among the respondents, the most contaminated litter mulch proved to be chopped straw, and littered with sawdust and wood chips were the least contaminated by microscopic fungi. Based on the tests performed, it was found that the type of material from which the litter is prepared is very important not only because of the welfare of the birds, but also their health safety arising from exposure to the fungal disease etiology.

Słowa kluczowe
ergosterol; grzyby mikroskopowe; kurnik; ściółka; ergosterol; litter; microscopic fungi; poultry house
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 199-204
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-06 13:05:26
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy