Składniki bioaktywne i właściwości przeciwrodnikowe wybranych owoców egzotycznych 

Bioactive components and antiradical properties of selected exotic fruits

Beata Drużyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Joanna Szymańska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Marta Ciecierska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Dorota Derewiaka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Jolanta Kowalska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Ewa Majewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska
Streszczenie

Celem pracy było oznaczenie zawartości wybranych związków bioaktywnych i określenie właściwości przeciwrodnikowych ekstraktów z owoców tropikalnych: mango, liczi, rambutanu, kumkwatu i mangostanu. W ekstraktach z owoców oznaczono zawartość polifenoli ogółem, karotenoidów ogółem  i witaminy C. Zbadano także zdolność związków bioaktywnych w ekstraktach do dezaktywacji stabilnych rodników DPPH, kationorodników ABTS i zdolność do chelatowania jonów żelaza (II). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane związki bioaktywne występują w owocach w zróżnicowanej ilości. Wszystkie ekstrakty charakteryzowały się natomiast wysoką zdolnością do chelatowania jonów żelaza (II) i dezaktywacji stabilnych rodników DPPH. Wykazywały również zdolność do dezaktywacji kationorodników ABTS, choć była ona zróżnicowana. Przeprowadzone badania udowodniły, że owoce tropikalne mogą być cennym składnikiem diety.

 

The aim of this study was to analyze the content of some bioactive compounds and determine antiradical properties of extracts from tropical fruits: mango, lychee, rambutan, kumquat and mangosteen. Total polyphenols, total carotenoids and vitamin C content were analyzed. The antiradical properties was examined by the methods using the stable DPPH and ABTS radicals. Also their ability to chelate iron ions (II) was determined too. Based on the research it was found that the bioactive compounds found in fruits in varying quantities. All extracts were characterized the high ability to chelate iron ions (II) and deactivation of stable radical DPPH. Also have the ability to inactivate ABTS radicals, although it was different. Research has shown that tropical fruits could be a valuable part of the diet. 

Słowa kluczowe
składniki bioaktywne; przeciwutleniacze; owoce tropikalne; bioactive components; antioxidants; tropical fruits
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 169-174
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-05 13:22:19
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy