Efekt skalowy w laboratoryjnych badaniach hydraulicznych na przykładzie hydrantu o dużej wydajności

The effect of scale in laboratory hydraulic studies on the example of high capacity hydrant research

Tomasz Kałuża

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Poznań, Polska

Paweł Zawadzki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Poznań, Polska

Grzegorz Jaszczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Poznań, Polska
Streszczenie

Modelowanie hydrauliczne armatury sieci wodociągowych opiera się na teorii podobieństwa. Teoria ta umożliwia jakościowy i ilościowy opis zjawiska rzeczywistego na podstawie pomiarów otrzymanych w wyniku badania podobnego zjawiska na modelu laboratoryjnym. Mówiąc o podobieństwie dynamicznym wychodzi się z założenia, że rozpatruje się ruch cieczy w dwóch różnych układach podobnych do siebie geometrycznie, co w praktyce oznacza porównanie ruchu w naturze i na modelu. W pracy przedstawiono badania laboratoryjne hydrantu o dużej wydajności pomniejszonego trzykrotnie w stosunku do rzeczywistości. W trakcie badań mierzono natężenia przepływu wody i wysokości ciśnienia, na podstawie których wyznaczono współczynnik strat. Na podstawie wartości pomierzonych i obliczonych na modelu  oszacowano parametry hydrauliczne w naturze. 

 

Hydraulic modelling of water pipeline fittings is based on the concept of similitude. This theory enables qualitative and quantitative recording of a real phenomenon on basis of measurements performed by examining a similar model phenomenon. While speaking of dynamic similitude it is assumed that liquid movement is analysed in two different systems resembling each other in terms of their geometry which in practice means the comparison of movement in nature and in a model. This paper presents an example of research of high capacity hydrant three times less than the actual. During the tests the flow rate and  pressure of water are measured and the loss factor is determined. On the basis of the measured and calculated values for the model, hydraulic parameters in nature were estimated.

Słowa kluczowe
badania hydrauliczne; podobieństwo; skala modelu; hydrant; hydraulic research; similitude; model scale ratio; hydrant
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 141-146
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-05 12:37:13
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy