Badanie korelacji pomiędzy zawartością polifenoli ogółem a zdolnością do dezaktywacji rodników DPPH w wybranych miodach pszczelich

The study of correlation between total poliphenol content and the capacity to deactivate the DPPH radicals in selected honeys

Ewa Majewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Jolanta Kowalska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Beata Drużyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Dorota Derewiaka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska

Marta Ciecierska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności, Warszawa, Polska
Streszczenie

Celem pracy było wyznaczenie współzależności między zawartością polifenoli ogółem i zdolnością do dezaktywacji rodników DPPH wybranych miodów pszczelich. Materiał badawczy stanowiły 43 próbki nektarowych miodów pszczelich 12 różnych rodzajów, wśród których było 7 rodzajów miodów powszechnie spożywanych (wielokwiatowy, gryczany, akacjowy, lipowy, wrzosowy, nektarowo-spadziowy oraz rzepakowy) oraz 5 rodzajów miodów „niszowych”. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że istnieje silna dodatnia korelacja pomiędzy zawartością polifenoli ogółem a zdolnością do dezaktywacji rodników DPPH, o czym świadczy wysoki współczynnik korelacji r = 0,976. 

 

The aim of this study was to determine the relationship between total polyphenol content and the ability to deactivate the DPPH radicals selected honeys. The material consisted of 43 samples of honey nectar 12 different types, of which there were seven types of commonly consumed honey (multi-flower, buckwheat, acacia, lime, heather, honeydew and rape) and five types of honey “niche”. The results allow for the conclusion that there is a strong positive correlation between total polyphenol content and the ability to deactivate the DPPH radicals as evidenced by the high correlation coefficient r = 0.976.

Słowa kluczowe
miód pszczeli; polifenole; DPPH; korelacja; honey; poliphenols; DPPH; correlation
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 127-133
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-05 12:08:39
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy