Żywienie cietrzewi (Tetrao tetrix L.) w hodowli wolierowej 

Nutrition of black grouse (Tetrao tetrix L.) living in pans 

Czesław Kiełczyński

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Poznań, Polska
Streszczenie

Przeprowadzono badania żywieniowe w warunkach sztucznej hodowli cietrzewi, w różnym okresie ich rozwoju osobniczego. Oparto się na obserwacjach własnych żerowania ptaków w terenie i informacjach z literatury o ich naturalnym pożywieniu. Dostosowano skład mieszanek do potrzeb życiowych ptaków tego gatunku. Układając dietę piskląt zwracano uwagę na zapewnienie im w pożywieniu dostatecznej ilości białka stanowiącego materiał budulcowy dla organizmu oraz substancji energetycznych pokrywających zapotrzebowanie bytowe. W żywieniu ptaków dorosłych receptura uwzględniała składniki pożywienia zbliżone wartościami do naturalnego pożywienia zgodnego z porą roku. W wyraźnie wyodrębniających się trzech grupach pożywienia – budulcowej (białko), energetycznej (węglowodany i tłuszcze) oraz witaminowo-mineralnej – podawano pisklętom pożywienie zbliżone do naturalnego oraz testowano składniki, które mogą być zastosowane wyłącznie w sztucznej hodowli.

 

Experiment about feeding black grouse was conduct in husbandry, in different life stage. Feeding mixtures were prepared based on information from natural environment and feeding customs of birds and also from literature. Feeding mixtures were prepared respectively to energetic needs of animals. Diet of nestling was composed due to needs of proteins (which build a body) and carbohydrates (giving energy). Adult birds diet was composed due to natural changing’s in food supply during seasons in wilderness. Three main groups of food were separated: building one (proteins), energetic (carbohydrates and fat) and vitamins and minerals. Nestlings were feed food close to natural and also some artificial components, possible to use only in husbandry, were examine.

Słowa kluczowe
żywienie; dieta; cietrzew; woliera; black grouse; nutrition; pans; diet
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 99-108
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-04 11:53:26
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy