Zmiana efektywności wymiany masy i ciepła poprzez zastosowanie warstw antykondensacyjnych

Changing the efficiency of heat and mass transfer through the use of anti-condensation layer

Andrzej Grzebielec

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska

Artur Rusowicz

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Warszawa, Polska
Streszczenie

W wielu dziedzinach techniki, zwłaszcza związanych z przechowywaniem i transportem żywności, można spotkać się z przegrodami budowlanymi, które w pewnych okresach są zawilgocone. Powstawanie wilgoci związane jest głównie z procesem chłodzenia, ale jest także naturalnym zjawiskiem w godzinach porannych – na zewnętrznych stronach przegród budowlanych. Pojawianie się kropel wody na nieosłoniętych powierzchniach powoduje, że intensyfikuje się proces wymiany ciepła przez te przegrody,  a one same także ulegają degradacji. Przedstawiona praca ma na celu pokazać, w jaki sposób zmienia się to zjawisko, gdy stosowane są warstwy antykondensacyjne. Praca przedstawia badania eksperymentalne, jak i wyniki modelowania matematycznego opisywanego zjawiska. 

 

In many areas of technology, especially relating to the storage and transport of food you can meet with baffles building, which at certain times are damp. Formation of moisture is mainly related to the cooling process. But it is also a natural phenomenon in the morning – on the outer sides of the building envelope. The appearance of water droplets results in a process that enhances heat transfer through the barrier, and they are degraded. This paper aims to show how to change this phenomenon when applied anti-condensation layer. The paper presents experimental studies and the results of mathematical modeling of this phenomenon.

Słowa kluczowe
wymiana ciepła i masy; warstwy antykondensacyjne; heat and mass transfer; anti-condensation layer
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 93-97
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-04 11:45:22
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy