Zestaw pomiarowy GP-5000 GalvaPulseTMjako przykład aparatury wykorzystywanej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie

The GP-5000 GalvaPulseTM Set-up as an example of the apparatus used in assessing the corrosion of reinforcement in concrete

Wioletta Raczkiewicz

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska
Streszczenie

W artykule przedstawiony został zestaw pomiarowy GP-5000 GalvaPulseTM – rodzaj aparatury badawczej, która jest pomocna przy ocenie stopnia zaawansowania procesu korozji zbrojenia w betonie. Zestaw ten wykorzystywany jest w badaniach nieniszczących metodą pomiaru impulsu galwanostatycznego. Za pomocą urządzenia GP-5000 GalvaPulseTM możliwy jest jednoczesny pomiar trzech parametrów: potencjału stacjonarnego zbrojenia, rezystywności otuliny betonowej oraz gęstości prądu korozyjnego. Zmierzone wartości tych parametrów, odniesione do pewnych wartości granicznych, pozwalają na ocenę procesu korozyjnego prętów zbrojeniowych w betonie. W artykule przedstawiono również metodykę prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem zestawu GP-5000 GalvaPulseTM

 

The article presents a set GP-5000 GalvaPulseTM for measuring – type of test apparatus, which is helpful in assessing the severity of the corrosion process of the reinforcement in concrete. This set is used in non-destructive testing method for measuring the galvanostatic pulse. Using GP-5000 GalvaPulseTM it is possible to measure simultaneously three parameters: the potential of  stationary reinforcement, resistivity of concrete cover and corrosion current density. The measured values of these parameters related to certain limits allow for the evaluation of the rebar corrosion  in concrete. This paper presents the methodology of measurements using the set of GP-5000 GalvaPulseTM.

Słowa kluczowe
beton; zbrojenie; korozja; pomiary nieniszczące; concrete; reinforcement; corrosion; non-destructive measurements
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 85-91
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-04 10:25:43
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy