Doskonalenie metod laboratoryjnej oceny właściwości flokulantów stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej i osadowej przemysłu spożywczego

Improvement of laboratory assessment methods of flocculants applied in water and sewage management of food industry

Ewelina Mroczek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska

Piotr Konieczny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Poznań, Polska
Streszczenie

Celowemu wprowadzeniu wybranych reagentów chemicznych do strumienia ścieków z przemysłu spożywczego towarzyszy wiele ciekawych efektów technologicznych, związanych z doskonaleniem procesów oczyszczania ścieków. Do najważniejszych chemikaliów stosowanych obecnie do tego celu należą koagulanty i flokulanty, umożliwiające istotne zwiększenie rozmiarów separowanych cząstek. Wobec coraz szerszej oferty ze strony firm produkujących takie reagenty decydujące znaczenie mają nie tylko ceny ale i jakość i skuteczność takich preparatów. Ustalenie zasadniczych danych dla aplikacji przemysłowej, w tym zwłaszcza wymaganej dawki, rozpoczyna się już na etapie badań laboratoryjnych. Czynniki, które wpływają na przebieg flokulacji związane są z właściwościami stosowanego preparatu i właściwościami usuwanych zanieczyszczeń , a także parametrami hydrodynamicznymi procesu. Przedstawienie i omówienie zasad laboratoryjnej oceny flokulantów przeznaczonych do stosowania w gospodarce ściekowej i osadowej przemysłu spożywczego jest zasadniczym celem niniejszego opracowania.

 

On purpose introduction of selected chemical reagents to stream of food processing wastewater is associated  by many interesting  technological effects connected,  both, with improving wastewater treatment  processes as well as sewage sludge  treatment methods. Coagulants and flocculants belong to the most important  chemicals used currently for these purposes enabling essential increase of size of separated floccules. High diversity  of  such products offered by chemical companies requires to take into consideration  not only  prices of these products but also their quality and efficiency. Basic data for commercial application, including first of all required dose of reagent  are  determined already during initial laboratory tests. Among factors having influence on flocculation process both features of preparations and sediments as well as hydrodynamic parameters of process  are mentioned. The main aim of this study is to discuss  briefly laboratory testing  principles of flocculants  recommended to wastewater and sludge management from food industry.

 

Słowa kluczowe
przemysł spożywczy; ścieki; osady ściekowe; chemikalia; flokulanty; food industry; wastewater; sludge; chemicals; flocculants
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2014) 19: 15-22
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-05-20 13:51:23
Pełny tekst (.PDF) Statystyki Powrót do listy