Warunki termodynamiczne podczas spawania elementów wagonów ze stali S355J+N
Thermodynamic conditions during welding of railway carriage elements made of S355J+N STEEL

Bożena Szczucka - Lasota

Politechnika Śląska, Gliwice,

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Gliwice,

Jan Piwnik

COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa,

Jerzy Kalwas

COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa,

Adam Jurek

NOVAR Sp. z o.o, Gliwice,

Krzysztof Ireneusz Wilczyński

COBRABiD Sp. z o.o., Warszawa,
Streszczenie

Celem pracy jest analiza właściwości mechanicznych konstrukcji wagonów ze stali niskostopowej S355J+N, spawanej metodą MAG.

Do budowy wagonów używa się często grubościennych konstrukcji, co może stanowić problem spawal- niczy. Trudności te związane są ze składem chemicznym stali i drutów elektrodowych, stanem naprę- żenia, warunkami termodynamicznymi (na które składają się temperatura podgrzewania wstępnego i temperatura międzyściegowa). W niniejszym artykule przedstawiono właściwości konstrukcji ze stali niskostopowej S355J+N po spawaniu metodą MAG różnymi parametrami procesu. Wykonano bada- nia nieniszczące oraz przeanalizowano strukturę metalograficzną i wytrzymałość na rozciąganie złączy spawanych. Jako gazu osłonowego użyto różnych osłonowych mieszanin gazowych argonu z tlenem i dwutlenkiem węgla, ustalono też sposób ukosowania blach przed spawaniem. Zmieniano prędkość spawania nie stosując podgrzewania wstępnego. Temperatura międzyściegowa została poddana kon- troli, tak aby nie przekraczała 250°C.

 

The article aims to analyse the mechanical properties of carriage structures made of MAG-welded, low-alloy S355J+N steel.

Carriages are often made from thick-walled structures, which may cause problems during welding. The aforementioned issues stem from the chemical composition of the steel and electrode, the internal stress, as well as the thermodynamic conditions (which consist of the pre-heating temperature and in- terpass temperature). This article presents the properties of S355J+N steel structures after MAG weld- ing. In addition, non-destructive testing has been performed, and the metallographic structure and tensile strength of welded joints have been analysed. Different mixtures of argon with carbon dioxide or oxygen were used as the shielding gas, and the beveling method used for sheets before welding was established. Welding speed was changed without pre-heating. The interpass temperature was con- trolled, so that it did not exceed 250°C.

Słowa kluczowe
inżynieria lądowa; transport; środki transportu; PBO4; spawanie; civil engineering; transport; means of transport; PBO4; welding
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 246-253
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-01-29 13:18:51
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy