Analiza trwałości elementów roboczych młyna wirnikowego przy mikronizacji okrywy nasiennej ziarna owsa

Durability analysis of rotor mill working components during the micronisation of oat seed coats

Wojciech Tarasiuk

Politechnika Białostocka, Białystok,

Dariusz Dziki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin,

Paweł Jochymek

SILCAR SP. Z O. O., Katowice,
Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych dotyczących trwałości elementów roboczych młyna wirnikowego. Jego tarcza i bijaki zostały wykonane ze stali 40HM ulepszanej cieplnie. Materia- łem poddanym mikronizacji była okrywa nasienna ziarna owsa o wilgotności nie przekraczającej 8%. Jako parametr określający zużycie przyjęto wydajność procesu mikronizacji. Jego spadek o 30% przyję- to za granicę opłacalności procesu i moment, w którym należy wymienić elementy robocze w postaci bijaków. Na podstawie badań wyznaczono czas pracy bijaków nie powodujący istotnego zmniejszenia wydajności, który wynosi dla badanych parametrów i materiałów 50 h.

 

The paper presents the results of operational tests aimed at verifying the durability of a rotor mill’s working components. Its rotor and beaters were made of heat-treated 40HM steel. The material sub- jected to micronisation was oat grain seed coats with a moisture content not exceeding 8%. Micronisa- tion process efficiency was assumed as the parameter determining equipment wear. Its decrease by 30% was set as the process profitability limit and the moment when the working components, beaters, should be replaced. Conducted research allowed the working time of beaters without a significant ef- ficiency loss to be determined – 50 h for the tested parameters and materials.

Słowa kluczowe
trwałość; zużycie; mikronizacja; durability; wear; micronisation
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 238-245
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-01-29 12:59:12
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy