Zużycie techniczne i wybrane wady w budynkach wielkopłytowych

Wear and selected defects in precast large panel buildings

Aleksander Nicał

Politechnika Warszawska, Warszawa,
Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie technologii budownictwa wielkopłytowego w Polsce od dru- giej połowy XX. wieku do czasów współczesnych. Dodatkowo w artykule zawarto genezę budownic- twa wielkopłytowego, jego udział w poszczególnych metodach wznoszenia obiektów budowlanych na przestrzeni dwóch dekad, jak również jego charakterystykę przy uwzględnieniu odmiennych systemów wielkopłytowych. Artykuł zawiera także szczegółowy wykaz procentowy poszczególnych systemów w technologii wielkopłytowej, użytych do wznoszenia obiektów budowlanych w latach 1970-1985 oraz typowe wady występujące w tego rodzaju konstrukcjach, uzupełnione o opis przyczyn ich powstawania. W dalszej części artykułu zawarto opis czterech metod, służących m.in. do oceny stopnia zużycia budynków wielkopłytowych w zależności od jakości prowadzonej eksploatacji i konserwacji. Różnice w stopniu zużycia technicznego na przestrzeni 125 lat spodziewanej trwałości obiektu budowlanego wielkopłytowego zobrazowane zostały w tabeli oraz na wykresie.

 

The article presents the precast large panel construction technology used in Poland from the second half of the 20th century to contemporary times. In addition, it discusses the origins of precast large pa- nel construction, its share among the various building construction methods over a two-decade period, as well as its nature, with consideration given to different large panel systems. It also contains a detailed percentage share of individual precast large panel technologies employed in building construction in the 1970-1985 period, as well as the typical defects occurring in such structures along with a descrip- tion of the underlying reasons.

Further on, the article describes four methods used to, among others, assess the wear of precast large panel buildings depending on the use and maintenance quality. A table and diagram show the differen- ces in technical wear over the 125 years of expected life of a precast large panel building.

Słowa kluczowe
budownictwo; obiekt budowlany; systemy wielkopłytowe; wady budynków; zużycie; construction; building; precast large panel systems; building defects; wear
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 224-237
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-01-29 12:54:50
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy