Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej
Functional model of the impact of agents on product Quality in the baking industry

Radosław Drozd

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska
Streszczenie

W artykule zostały przedstawione czynniki, które mają wpływ na jakość produktu w branży piekarniczej. Tym produktem jest pieczywo, a w szczególności chleb, który stanowi od 80% do 90% jego ogólnej produkcji. Autor wyodrębnił czynniki wpływające na jakość produktu i usystematyzował je, a następnie opisał. Podzielone one zostały na 3 grupy funkcjonujące w procesie produkcyjnym, a następnie na pod- grupy.

Podstawowe grupy czynników, które mają wpływ na jakość produktu to: czynniki surowcowe, czynniki technologiczne i czynniki organizacyjno-techniczne. Podsumowaniem całości opracowania jest opisowy model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej.

 

The article presents factors that influence the quality of the final product in the baking industry. The product in question is mainly bread, comprising 80 to 90 per cent of bakeries’ output. The author listed all the factors that have an impact on the final quality of the product, ordered them in a systematic fashion and described these factors. The factors were divided into three groups that function within a manufacturing system, and these were split into sub-groups.

The groups of fundamental factors that influence the quality of the product are related to the materials, technology, techniques and organisation. The summary of this paper contains a functional model of the impact of individual factors on the quality of a bakery product.

Słowa kluczowe
jakość produktu; model funkcjonalny; branża piekarnicza;  ; product quality; functional model; baking industry
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 165-180
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-12-22 13:30:12
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy