Struktura wiekowa samochodów osobowych poruszających się po drogach wybranego obszaru województwa śląskiego

Age structure of passenger cars travelling on the roads of the selected area of the silesia region

Michał Miros

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska
Streszczenie

W artykule przeanalizowano roczniki, wskazania liczników oraz marki samochodów w grupie 2625 samochodów, które od początku 2020 roku poddane zostały badaniom technicznym. Uzyskane wyniki odniesiono do wartości średnich dla całej Polski.

Age, meter readings and car brands in a group of 2625 cars have been analyzed in article. Analyzed cars that have been subjected to technical tests since the beginning of 2020. The obtained results were referred to the average values for the whole of Poland.

Słowa kluczowe
transport;  samochody;  pojazdy; wiek; stan techniczny; transport; cars; vehicles; age; technical condition
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 39-46
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-08-03 17:30:59
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy