Udarność spawanych podpór podestu ruchomego ze stali S690 QL

Impact strength of welded platform supports made of S690 QL steel

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Polska

Jerzy Kalwas

Centralny Ośrodek Badawczy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD, Polska

Adam Jurek

Novar Sp. z o.o. , Gliwice, Polska

Krzysztof I. Wilczyński

Politechnika Warszawska, Polska
Streszczenie

Do budowy podestów ruchomych stosuje się różne gatunki stali o różnej wytrzymałości na rozciąganie.Przeważnie są stale konstrukcyjne wysoko wytrzymałe (AHSS), stale niestopowe i stale o podwyższo- nejgranicy plastyczności. Przykładem stali o podwyższonej granicy plastyczności jest S690 QL z uwagi nawysoką granicę plastyczności na poziomie 900 MPa. Złącza z tych stali mają dobrą wytrzymałość, ale niskąudarność w ujemnych temperaturach. Celem prac opisanych w artykule jest prawidłowy do- bór parametrówdo spawania podpór podestu ruchomego wykonanego ze stali S690 QL o grubości 12 mm. Postanowionosprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza.

Various grades of steel and tensile strength are used to build mobile platforms. They are usually high strength structural steels (AHSS), low-alloy steels and steels with high yield strength. An example of steel with an increased yield strength is S690 QL due to the high yield strength of 900 MPa. The joints of these steels have good strength but low impact toughness at negative temperatures. The purpose of the article is the correct selection of parameters for welding the supports of a movable platform made of 12 mm thick S690 QL steel. It was decided to check the influence of welding parameters on the cor- rectness of the joint made.

Słowa kluczowe
inżynieria lądowa; transport; środki transportu; stal S690 QL; civil engineering; transport; means of transport; S690 QL steel
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 31-38
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-08-03 17:12:47
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy