Spawanie złącza mieszanego w budowie podestów ruchomych ze stali S690 QL i S960 MC

Welding of a mixed joint in the structure of mobile platforms made of S690 QL and S960 MC steel

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Polska

Jan Piwnik

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska

Adam Jurek

Novar Sp. z o.o. , Gliwice, Polska

Krzysztof I. Wilczyński

Politechnika Warszawska,
Streszczenie

W artykule analizowano możliwość wykonania prawidłowego złącza mieszanego z dwóch różnych gatun- kówstali o wysokiej wytrzymałości (S960 MC) ze stalą o podwyższonej granicy plastyczności (S690 QL). Dobudowy podestów ruchomych stosuje się coraz częściej różne gatunki stali i wykonuje się z nich złączajednorodne i mieszane. Celem artykułu jest prawidłowy dobór parametrów do spawania miesza- nego złączaelementów podestu ruchomego wykonanego ze stali S690 QL i S960 MC o grubości 6 mm. Postanowionosprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza. Zastoso- wano różne drutyelektrodowe i różne gazy osłaniające. Wykonano badania nieniszczące i niszczące dla sprawdzenia jakościzłącza mieszanego.

The article analyzes the possibility of making a correct mixed joint from two different high-strength steel grades (S960 MC) with steel with an increased yield strength (S690 QL). Various grades of steel are increasingly being used to build mobile platforms and homogeneous and mixed joints are made of them. The purpose of the article is the correct selection of parameters for welding the mixed joint of elements of the mobile platform made of steel S690 QL and S960 MC with a thickness of 6 mm. It was decided to check the influence of welding parameters on the correctness of the joint made. Various electrode wires and various shielding gases were used. Non-destructive and destructive tests were per- formed to check the quality of the mixed joint.

Słowa kluczowe
inżynieria lądowa;  transport;  środki transportu;  złącze mieszane; civil engineering; transport; means of transport; mixed welding
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 23-30
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-08-03 16:57:30
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy