Spawanie MAG cienkościennych konstrukcji środków transportu ze stali S690 QL

MAG welding parameters for thin structures of means of transport made of S690 QL steel

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Polska

Jan Piwnik

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska

Adam Jurek

Novar Sp. z o.o. , Gliwice, Polska

Krzyszytof I. Wilczyński

Politechnika Warszawska, Polska
Streszczenie

Ważnym materiałem stosowanym w budowie środków transportu są stale o podwyższonej wytrzymałości z uwagina ich wysoką granicę plastyczności na poziomie 900 MPa i wytrzymałość na poziomie 1300 MPa. Złącza z tychstali nie mają porównywalnych własności mechanicznych. Celem artykułu jest prawidło- wy dobórparametrów do spawania cienkościennych konstrukcji podestu ruchomego ze stali S690 QL. Postanowionosprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza.

Recently, more and more often used material in the construction of means of transport are high strengths steels due to their high yield strength of 900 MPa, UTS on the level of 1300 MPa. The joints of these steels are difficult to weld and can not guarantee good plastic properties. The purpose of the article is to choose the parameters for welding thin structures made of S690 QL steel. It was decided to check the welding parameters on the correctness of the joint made.

Słowa kluczowe
inżynieria lądowa;  transport;  środki transportu;  stal S690 QL;  civil engineering; transport; means of transport; S690 QL steel
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2020) 25: 15-22
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-08-03 14:29:31
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy