Parametry spawania cienkościennych konstrukcji środków transportu ze stali DOCOL 1400M

Welding parameters for thin structures of means of transport made of DOCOL 1400M steel

Bożena Szczucka-Lasota

Politechnika Śląska, Śląsk, Polska

Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, Śląsk, Polska

Jan Piwnik

Centralny Ośrodek Badawczy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Waraszawa, Warszawa, Polska

Adam Jurek

Novar sp. z o.o. Gliwice, Gliwice, Polska

Krzysztof I. Wilczyński

Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Streszczenie

Ostatnio coraz częściej stosowanym materiałem w budowie środków transportu są stale z grupy AHSS (AHSS – Advanced High-Strength Steel) z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1500 MPa. Złącza z tych stali są trudnospawalne ze względu na dominującą strukturę martenzytyczną. Celem prac opisanych w artykule jest dobór parametrów do spawania cienkościennych konstrukcji ze stali AHSS na przykładzie stali DOCOL 1400M. Postanowiono sprawdzić wpływ energii liniowej spawa- nia i podgrzewania wstępnego na poprawność wykonanego złącza.

Recently, more and more often used material in the construction of means of transport are steels from the AHSS group (AHSS – Advanced High-Strength Steel) due to their high tensile strength of 1500 MPa. The joints of these steels are difficult to weld due to the dominant martensitic structure. The purpose of the article is to choose the parameters for welding thin structures made of AHSS steel on the example of DOCOL 1400M steel. It was decided to check the influence of preheating and linear energy on the correctness of the joint made.

Słowa kluczowe
inżynieria lądowa; transport; środki transportu; stal AHSS; civil engineering; transport; means of transport; AHSS steel
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 242-249
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-02-01 08:52:19
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy