Modele matematyczne jakości procesów na przykładzie branży piekarniczej

Mathematical models of process quality on the example of the bakery industry

Radosław Drozd

Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

Jan Piwnik

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Warszawa, Warszawa, Polska
Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono nowe podejście do ilościowej, bezwymiarowej oceny efektywności i konkurencyjności procesów produkcyjnych. Wprowadzono nowe pojęcia jakości procesu i względnej jakości produktu. Jakość procesu wyrażono wektorowo i skalarnie. Wektor jakości procesu wyrażono iloczynem niezawodności przez wektor z sumy trzech składowych uwzględniającej skład powtarzalności gramatury i minimum kosztów. Zaproponowano dwie nowe skalarne miary jakości procesu jako modułu wektora jakości i iloczynu mieszanego trzech wektorów bazy procesu. Wyróżniono też nowe pojęcie względnej jakości produktu (WJP). Przedstawiono separowalność i związek obydwu pojęć. Metodę oceny zilustrowano obliczeniami na przykładzie procesów piekarniczych realizowanych w piekarni w województwie pomorskim. Wykazano przydatność robotyzacji prowadzącej do znacznego podwyższenia wskaźników jakości procesu. Opracowane nowe ilościowe i wektorowe miary jakości procesu dają możliwości budowy algorytmów technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych prowadzących do innowacyjności i wzrostu efektywności procesów produkcyjnych.

This article presents a new approach to quantitative dimensionless assessment of the efficiency and competitiveness of production processes. New concepts of process quality and relative product quality have been introduced. Process quality was expressed in vector and scalar. The process quality vector ono was expressed by the product of reliability by the vector from the sum of three components taking into account the composition of grammage repeatability and the minimum cost. Two new scalar measures of process quality as a quality vector module and the mixed product of three process base vectors are proposed. A new concept of relative product quality (WJP) was also highlighted. Separability and relationship of both concepts is presented. The assessment method is illustrated by calculations on the example of baking processes carried out at the bakery in the Pomeranian Voivodeship. The usefulness of robotization leading to a significant increase in process quality indicators has been demonstrated. New quantitative and vector measures of process quality have been developed that provide the opportunity to build technological, economic and organizational algorithms that lead to innovation and increase in the efficiency of production processes.

Słowa kluczowe
modele matematyczne; wektor jakości procesów; względna jakość produktu; jakość procesu; mathematical models; process quality vector; relative product quality; process quality
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 232-241
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-02-01 08:45:52
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy