Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania wybranych jonów nieorganicznych w pozostałościach po przemianie wybuchowej materiałów pirotechnicznych

Application of capillary electrophoresis for selected inorganic ions determination after explosive transformation of pyrotechnic materials

Dariusz Wideł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Chemii, Kielce, Polska

Łukasz Smagacz

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kielce, Polska

Michał Klepacz

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kielce, Polska
Streszczenie

Zastosowano metodę elektroforezy kapilarnej (CE) do oznaczenia jakościowego i ilościowego jonów: ClO3-, ClO4-, NO3-, NH4+,K+ w pozostałościach po przemianie wybuchowej materiałów pirotechnicznych.Po wybuchu petardy hukowej FP3 i petardy wojskowej pobrano próbki gleby z miejsca wybuchu i poddano je ekstrakcji, a następnie analizie metodą CE. Wyznaczone granice oznaczalności wynosiły od 0,78 mg/l dla K+ do 3,12 dla NO-. Metoda CE pozwoliła na rozróżnienie materiałów pirotechnicznych na podstawie oznaczenia wybranych jonów w pozostałościach po wybuchu.

Capillary electrophoresis (CE) method was applied for qualitative and quantitative determination ClO3-, ClO4-, NO3-, NH4+,K+ , in pyrotechnic materials after explosive transformation. After ex- plosion of fire-cracker with black powder and military fire-cracker, soil samples from explosion area were collected, extracted and analyzed by CE method. Determined limits of quantifications were from 0.78 mg/L for K+ to 3.12 for NO-. The CE method allowed to distinguish pyrotechnic materials on the basis of selected ions determination in pyrotechnic materials residues.

Słowa kluczowe
materiały pirotechniczne; elektroforeza kapilarna; jony nieorganiczne; pyrotechnic materials; capillary electrophoresis; inorganic anions
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 179-184
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-07-22 13:02:58
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy