Propozycja metody badawczej materiałów ciernych stosowanych w hamulcach maszyn przemysłu rolniczego

Proposed research method of agricultural machinery brakes friction materials

Eliza Borawska

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska

Andrzej Borawski

Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Streszczenie

Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego dotknął również pojazdy wykorzystywane w pracach polowych. Poruszają się one z coraz to większymi prędkościami, charakteryzują się też większymi masami. Ich zatrzymanie wymaga więc stosowania nowych, bardziej wydajnych hamulców. To z kolei wymusza prowadzenie licznych badań mających na celu optymalizację składu okładzin ciernych. Do badań wykorzystuje się różne metody. Najkorzystniej jest, jeżeli wykonuje się badania na obiekcie rzeczywistym. Jednak mało kiedy jest to możliwe. W badaniach laboratoryjnych próbuje się jak najlepiej odzwierciedlić obiekt badań, jednak stanowiska badawcze zapewniają jedynie pewne przybliżenie. Wielu naukowców zajmuje się obecnie badaniami symulacyjnymi. Ich główną zaletą jest niski koszt oraz praktycznie nieograniczona możliwość wariacji warunków badań. Niniejsza praca ma na celu zaproponowanie nowej metody badawczej wykorzystującej kontakt Ball- -Cratering. Do odpowiedniego zaplanowania eksperymentu zaproponowano metodę optymalizacji procesów Taguchi. W celu zweryfikowania prawidłowości proponowanej metody wykonano przykładowe badania. Wyznaczono w nich wartości współczynnika tarcia oraz współczynnika szybkości zużywania ściernego.

The dynamic development of the automotive industry also affected vehicles used in agricultural. They are running at higher speeds, they are also characterized by larger masses. Their stopping therefore requires the use of new, more efficient brakes. This, in turn, requires numerous studies to optimize the composition of friction materials. Various methods are used for research. It is most beneficial if tests are carried out on a real object. However, not often it is possible. Laboratory tests attempt to reflect the research object as closely as possible, but the test stands provide only some approximation. Many researchers are currently involved in simulation research. Their main advantage is lower cost and virtually unlimited variation of test conditions. This work aims to propose a new research method using Ball-Cratering contact. The method of Taguchi optimizing processes was proposed for the appropriate planning of the experiment. In order to verify the correctness of the proposed method, examinations were carried out. As a result, the values of the coefficient of friction and the coefficient of abrasive wear rate were determined.

Słowa kluczowe
inżynieria mechaniczna; maszyny rolnicze; hamulce; Ball-Cratering; metoda Taguchi; mechanical engineering; agricultural machinery; brakes; Ball-Cratering; Taguchi method
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (2019) 24: 167-172
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-07-22 12:58:02
Pełny tekst PL (.PDF) Pełny tekst ENG (.PDF) Statystyki Powrót do listy